Bankfokus Nr 3

Banker vill få använda aktuellt marknadsvärde vid amortering

Finansinspektionens begränsning av hur ofta en värdering som ligger till grund för amortering får göras, ställer till problem vid bankbyte. Kunden behöver ta med sig omfattande information till den nya banken. En ny bankgemensam rutin underlättar, men Bankföreningen vill att Finansinspektionen omprövar reglerna för värdering.

Sedan den 1 juni gäller amorteringskravet som innebär att ett företag vid nyutlåning endast får lämna en kredit om låntagaren åtar sig att amortera minst en procent vid en belåningsgrad över 50 procent och minst två procent vid en belåningsgrad över 70 procent. Bankföreningen har länge verkat för en bättre amorteringskultur och det nu införda amorteringskravet överensstämmer i stort med den linje som föreningen drivit.

Ett inslag i kravet orsakar dock mycket problem för såväl banker som låntagare. Det är Finansinspektionens krav på att den värdering som ligger till grund för amorteringskravet enbart får förnyas vart femte år samt om marknadsvärdet förändrats av annan anledning än den allmänna prisutvecklingen på bostäder.

- I praktiken innebär det att banken behöver ha en policy för att bedöma hur stora om- och tillbyggnaderna behöver vara för att motivera en omvärdering, säger Tomas Tetzell, chefsjurist på Bankföreningen.

Skulle underlätta rörligheten

I remissvaret till Finansinspektionens förslag till amorteringskrav var Bankföreningen starkt kritisk till värderingsrestriktionen.

- Vi framhöll bland annat att det främst av enkelhetsskäl för hushållen och för att underlätta rörligheten på bankmarknaden, bör vara det aktuella marknadsvärdet och den aktuella skulden som ska gälla vid varje tidpunkt. Finansinspektionen stod dock fast vid restriktionen trots kritiken.

För att göra det bästa av situationen och så långt som möjligt underlätta för kunder att flytta sitt bolån har Bankföreningens medlemmar kommit överens om en gemensam rutin, för att säkerställa att kunden har med sig rätt information till den nya banken. Bland mycket annat handlar det om uppgifter om när senaste värderingen gjordes och vad den uppgick till.

- Utan denna rutin skulle ett bankbyte vara betydligt besvärligare, konstaterar Tomas Tetzell.

När fler berörs av reglerna

Hittills ligger problemen som värderingsrestriktionen skapar på en hanterbar nivå. Tomas Tetzell bedömer dock att de ökar i takt med att låntagare som tagit lån enligt de nya reglerna, vill byta bank.

- Värderingsrestriktionen medför dessutom att fokus i dialogen mellan banken och låntagaren hamnar fel, och kretsar kring begrepp som marknadsvärde, belåningsvärde och amorteringsgrundande värde, i stället för i vilken omfattning amortering bör ska ske. Vi anser därför att Finansinspektionen redan nu ska ompröva värderingsregeln, säger han.

Publicerad den 25 oktober 2016