Bankfokus Nr 3

Branschen gör vägledning mot penningtvätt

Sju branschorganisationer i den finansiella sektorn tog i våras initiativet till SIMPT, Svenska institutet mot penningtvätt. I augusti började Hanna Wetter som projektledare. En webbaserad vägledning ska tas fram för hur banker och andra finansiella företag ska hantera reglerna mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

- Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under 2000-talet blivit en allt viktigare del av bankernas arbete. Reglerna har gradvis blivit fler och mer komplexa, samtidigt som de lämnar utrymme för bedömningar, eftersom regelverket är riskbaserat, säger Hanna Wetter.

Finansinspektionen har hittills lämnat alltför lite vägledning i hur reglerna ska tolkas, anser branschen, särskilt som FI i efterhand kan ge företagen sanktioner om de anses ha tillämpat penningtvättslagen på ett felaktigt eller bristfälligt sätt.

- Branschen tar i och med vägledningen ansvar på ett viktigt område.De finansiella företagen ställs ofta inför liknande frågeställningar när man ska tillämpa reglerna. I stället för att alla lägger resurser på att göra sina egna tolkningar, ska SIMPT ta fram en gemensam vägledning. Den ska vara av hög kvalitet och förankrad ända upp på ledningsnivå i organisationerna.

Vägledningen ska vara webbaserad och visa dels vad regelverket säger, dels hur det ska tillämpas. Den ska vara handfast och konkret.

Typiska frågeställningar

- Ingen får tro att det här är ytterligare ett lager av regler att tillämpa. Vi ska belysa typiska frågeställningar som kan dyka upp och visa hur man kan göra i olika situationer. Det ska verkligen vara ett stöd i verksamheten, och tillföra ett mervärde för företagen.

Det är också företagens egna experter som ska vara med och ta fram vägledningen.

- Det finns många i medlemsföretagen som jobbar med frågorna och som skulle kunna vara med i expertgrupperna som vi ska sätta samman, konstaterar Hanna Wetter.

Vägledningen ska vara publik, så att även andra än medlemmarna i SIMPT ska kunna följa den, och avsikten är att så många som möjligt gör det.

- Vi vill ha bred förankring i branschen. Det ger tyngd om branschen gemensamt har bestämt ’så här gör vi’. Förhoppningen är att Finansinspektionen ska ta fasta på vägledningen också.

Snart nya regler

Sommaren 2017 förväntas Sverige få ett nytt penningtvättsregelverk, som baseras på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. SIMPT:s vägledning ska utgå från den nya lagstiftningen, och kan alltså förväntas vara på plats tidigast efter det.

Hanna Wetter kommer närmast från Finansdepartementets finansmarknadsavdelning där hon också arbetade med penningtvättsregelverket, både nationellt och internationellt. När fjärde penningtvättsdirektivet skulle beslutas i EU var hon med i förhandlingarna i Bryssel. Hur är det att nu sitta på branschens sida och företräda dem som ska tillämpa direktivet?

- Jag ser ännu mer hur svåra tolkningarna kan vara, inte minst när penningtvättsregelverket krockar med andra regelverk, som rätten att öppna konto, säger Hanna Wetter.

Publicerad den 25 oktober 2016