Bankfokus Nr 3, 2018

Vd har ordet

De svenska bankerna utgör inte bara navet för det nationella finansiella systemet utan även det lokala. Med sina över 1 400 kontor har svenska banker ett omfattande kontorsnät i hela landet, och personal som har god lokal kännedom och arbetar nära sina kunder.

Hans Lindberg vd, Svenska Bankföreningen

   Banken finns där som partner när sågverket i norr expanderar, som stöd när lantbrukarens skörd i Skåne torkat bort och som stöd när den växande familjen i Dalarna ska finansiera ett större boende. Bankerna har stor betydelse för att hela Sverige lever och utvecklas.

En förutsättning för levande städer och landsbygd är starka och ekonomiskt hållbara företag. Därför är en viktig del av bankernas arbete att förse små och medelstora företag med finansiering så att de kan växa och utvecklas. Men möjligheten för bankerna att göra individuella kreditbedömningar utifrån varje enskilt företag riskerar att försämras. I augusti i år fick Finansinspektionen mandat att detaljreglera hur bankerna ska sköta utlåningen till företag och bostadsköpare, en möjlighet FI redan har utnyttjat genom beslut om nya föreskrifter om kreditriskhantering. Om bankerna inte tillräckligt kan använda sin lokalkännedom i kreditgivningsprocessen drabbas särskilt företag med små marginaler, på mindre orter och lokala marknader. En statlig detaljreglering kan vara ett hot mot ett livskraftigt företagande i hela landet.

Företagens möjligheter att finansiera investeringar, affärsidéer och exportsatsningar är av avgörande betydelse för Sveriges tillväxt, välstånd och välfärd. Oroande är därför att det riskerar att bli svårare för företagen att finansiera sin verksamhet på sikt. Finansinspektionens generaldirektör uttalade nyligen att FI överväger att vidta makrotillsynsåtgärder för företagsverksamhet. Det skulle till exempel kunna vara ytterligare kapitalkrav på företagslån eller kreditregleringar liknande dem som införts för hushållens bostadskrediter. Dessutom höjs styrräntorna sannolikt de närmaste åren. Från 2022 börjar även det internationella bankregelverket Basel 4 införas i EU med sina kapitalgolv och riskklassning av företag, vilket riskerar att sätta en påtaglig press uppåt på företagsräntorna.

Det är således viktigt att under den närmaste tiden fokusera på företagens möjligheter till finansiering. Regeringen bör tydliggöra att Finansinspektionen ska ansvara för finansiell stabilitet – inte kreditregleringar motiverade av konjunkturmässiga skäl. Den finansiella stabiliteten är central för ett välfungerande finansiellt system men reglering ska ske så att det stärker systemets helhet och robusthet – inte genom att detaljreglera symptom på andra problem. Bankföreningen arbetar exempelvis för att Basel 4 ska implementeras på EU-nivå så att det stärker den finansiella stabiliteten i hela det europeiska banksystemet. Europeiska Bankföreningen, EBF, har nyligen antagit den svenska synen på Basel 4 som sin egen, så det finns ännu hopp om att reglerna inte får de negativa konsekvenser för företagens finansiering som en ogenomtänkt implementering skulle kunna innebära.

Tillsammans behöver vi värna företagens kreditförsörjning. Det tjänar hela Sverige på.

Hans Lindberg vd, Svenska Bankföreningen

 

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8