Bankfokus Nr 3, 2018

BANKER OCH LANDSBYGD - Att finnas till för kunderna i hela Sverige

Banken som partner när sågverket norr om Polcirkeln expanderar. Banken som stöd när lantbrukarens skörd i södra Skåne torkat bort. Banken som möjliggörare att köpa sitt hem eller betala grannen för en begagnad barnvagn. Bankerna har stor betydelse för att hela Sverige lever och utvecklas. I detta nummer av Bankfokus gör vi ett nedslag på landsbygden.

   Med sina över 1400 kontor har svenska banker ett omfattande kontorsnät i hela landet, och personal som har god lokal kännedom och arbetar nära sina kunder.

En förutsättning för både levande städer och landsbygd är starka och ekonomiskt hållbara företag. Därför är en viktig del av bankernas arbete att förse små och medelstora företag med kapital så att de kan växa och utvecklas. Förra året ökade svenska företags upplåning med över 100 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 6 procent jämfört med 2016, och den totala mängden lån till icke-finansiella företag är i dag 2 200 miljarder kronor.

Banklån är den viktigaste formen av extern finansiering för små och medelstora företag. Men möjligheten för bankerna att göra individuella kreditbedömningar utifrån varje enskilt företag kringskärs. Den 1 augusti i år fick Finansinspektionen bemyndigande att i detalj reglera hur bankerna ska sköta utlåningen till företag och bostadsköpare, en möjlighet FI redan har utnyttjat genom beslut om nya föreskrifter om kreditriskhantering (se Småföretagens finansiering kan försvåras med nya FI-regler). Bankernas förmåga att ta beslut utifrån kunskap om den lokala marknaden minskar.

När bankerna inte kan utnyttja sin lokalkännedom i kreditgivningsprocessen drabbas särskilt företag med små marginaler, på mindre orter och lokala marknader. En statlig detaljreglering är ett hot mot ett livskraftigt företagande i hela landet.

Digitaliseringens möjligheter
Den snabba teknikutvecklingen i Sverige är viktig för landsbygden och har skapat goda förutsättningar för människor att bo och verka i hela landet. 98 procent av svenska hushåll har tillgång till internet hemma, enligt Internetstiftelsen. Till 2020 är målet att 95 procent av alla hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Svenska banker är i framkant med att utveckla digitala banktjänster. Med sina internet- och telefonbanker tillhandahåller de service dygnets alla timmar. Digitala banktjänster, som Mobilt BankID och Swish, underlättar inte bara bankärenden utan förenklar också vardagen, till exempel i kontakten med Försäkringskassan, Apoteket eller för att enkelt kunna betala till släktingar, vänner, på loppisar eller i butiker.

Internetstiftelsens senaste rapport visar att 81 procent av den vuxna befolkningen använder Mobilt BankID och 75 procent använder Swish. Bägge tjänsterna har spridit sig snabbt de senaste åren. Men rapporten visar även att cirka en miljon människor i Sverige står utanför centrala digitala tjänster. En majoritet av de allra äldsta (över 76 år) använder inte tjänsterna.

För att motivera fler människor att ta steget in i den nya digitala världen har Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund tagit initiativ till ”Oanade möjligheter”, en gemensam informationssatsning som lanserades förra året. Läs mer på www.oanade-mojligheter.se.

Till syvende och sist har dock även staten ett ansvar att se till att alla har tillgång till grundläggande service. Trots att Riksbanken är ansvarig för kontantförsörjningen i samhället tar svenska banker ett stort ansvar för att tillhandahålla kontanter, inte minst via Bankomat AB, som har kontantautomater på över 500 orter runt om i Sverige.

I ett förslag från Riksbankskommittén föreslås att de största bankerna ska garantera tillgången till kontanter. Ett förslag som Bankföreningen starkt motsätter sig, bland annat eftersom det kan strida mot EU-rätten. Principen att välja ut vissa privata aktörer på marknaden och under hot om sanktioner och utan ersättning tvinga dem att tillhandahålla en tjänst har vi inte sett i Sverige tidigare. Det åsidosätter principen om näringsfrihet (se Förslaget om kontantkrav kan vara olagligt).

Kundnöjdheten ökar
Den senaste mätningen av kundnöjdheten från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, visar att kundnöjdheten hos bankkunder i Sverige har ökat under det senaste året. Särskilt intressant är att svenska   bankkundernas inställning till digitaliseringen har förändrats, där gruppen äldre samt kunder på landsbygden har blivit mer positiva.

Ett väl fungerande bankväsende är en förutsättning för en väl fungerande ekonomi i samhället. Bankerna har en central roll för ekonomisk tillväxt och människors välfärd – såväl på landsbygden som i städerna.

 

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8