Bankfokus Nr 3, 2018

EU:s expertgrupp för hållbara finanser har börjat arbeta

Inom ramen för EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, som lanserades i april, tillsatte EU-kommissionen en teknisk expertgrupp för hållbara finanser, TEG, som inledde sitt arbete under sommaren. En huvudfråga är att definiera vad som är hållbart och kriterierna för detta.

   Expertgruppen ska bland annat lämna förslag på ett klassificeringssystem, en taxonomi, som kan hjälpa till att kunna bedöma om en verksamhet är miljömässigt hållbar. Vidare ska expertgruppen ta fram två nya koldioxidindex samt en EU-standard för gröna obligationer. Arbetet ska vara färdigt under 2019.

Flera undergrupper är tillsatta och arbetar med olika områden. En undergrupp arbetar bland annat med att ta fram mätvärden för klimatrelaterad information. Med i den gruppen är Marie Baumgarts, hållbarhetschef på SEB. Hon är en av få representanter från banksektorn i TEG.

Bankföreningen deltar i den europeiska bankföreningen EBF:s påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och följer även det arbete som bedrivs av Finansdepartementet inför deras förhandlingar i EU:s rådsarbetsgrupper.

 

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8