Bankfokus Nr 3, 2018

Finansinspektionen höjer den kontracykliska bufferten

Finansinspektionen har beslutat att höja det kontracykliska buffertvärdet för svenska banker till 2,5 procent från september 2019. Detta trots att bankernas motståndskraft har stärkts, enligt myndigheten. Höjningen motiveras med att systemriskerna har ökat sedan förra höjningen 2016.

   Finansinspektionen anser att de låga räntorna bidrar till ökat risktagande i det finansiella systemet. Den totala utlåningen har ökat snabbt under lång tid och har fortsatt öka, om än i långsammare takt sedan höjningen i mars 2016, då den kontracykliska bufferten sattes till 2 procent. Bostadspriserna har sjunkit, men inte tillräckligt, enligt Finansinspektionen. Samtidigt bedöms banksystemets motståndskraft ha stärkts eftersom bankerna nu håller något mer kapital än vid förra höjningsbeslutet. Men förstärkningen anses inte tillräcklig för att fullt ut motverka riskerna i det finansiella systemet.

Bankföreningen tycker inte att höjningen är motiverad, bland annat eftersom tillväxten i utlåning till hushåll har dämpats sedan Finansinspektionens senaste beslut att höja bufferten. Vad gäller utlåning till företag, anser Bankföreningen att tillväxten i utlåningen inte är att betrakta som överdriven i förhållande till den långsiktiga trenden.

- Det går därmed inte att dra slutsatsen att tillväxten är så snabb att systemriskerna förknippade med företagsutlåning ökar i en takt som motiverar att Sverige ska ha den högsta möjliga bufferten, säger Maria Olin, kapitaltäckningsexpert på Bankföreningen.

Bankföreningen anser också att EU-regelverkets kontracykliska buffertriktvärde bör ha en mer framträdande roll vid beslut om nivån på buffertvärdet. Det ligger i dagsläget långt under det svenska buffertvärdet.

Kontracyklisk buffert är en del av kärnprimärkapitalkravet

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8