Bankfokus Nr 3, 2018

Småföretagens finansiering kan försvåras med nya FI-regler

Nya föreskrifter om kreditriskhantering ska träda ikraft 1 mars 2019, enligt Finansinspektionens beslut. Reglerna kan dock påverka kreditgivningen till små och medelstora företag negativt. Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagens förening har gemensamt arbetat för att föreskrifterna inte skulle införas.

   - Vi påpekade i den första remissrundan i januari i år att den konsekvensanalys som gjorts helt saknade en analys av de totala effekterna som de regleringskrav som införts sedan finanskrisen medfört för den finansiella stabiliteten och skyddet för intressenterna, säger Therese Mårtensson, jurist på Bankföreningen.

Motsvarande synpunkter framfördes även i den hemställan till riksdagens Finansutskott som Bankföreningen senare lämnade in. Finansutskottet höll med om synpunkterna, och skrev i sitt betänkande att en myndighet måste ta fram en konsekvensutredning innan den beslutar om föreskrifter, och att utskottet förutsatte att det säkerställs att föreskrifterna inte försämrar kreditförsörjningen i ekonomin.

I juni 2018 remitterade Finansinspektionen en komplettering till den tidigare konsekvensanalysen gällande hur regleringen kan förväntas påverka kreditförsörjningen i ekonomin. Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagens förening ansåg dock att konsekvensutredningen inte var av tillräcklig kvalitet för att ligga till grund för regelgivning, då resonemangen är övergripande och det saknas en dokumenterad analys för de ställningstaganden som presenteras.

- Dessutom ligger fokus bara på de positiva effekter som föreskrifterna kan få på kreditgivarnas stabilitet. Man har inte tittat på de ökade kostnader som kan uppstå för företagen. Kraven på utförligare underlag innebär ökade administrativa kostnader när de ska ansöka om lån. Det kan försvåra främst för de mindre företagens möjligheter att gå till banken för finansiering, vilket i så fall får negativa effekter på tillväxten. Rigidare krav riskerar också att hämma fortsatt digitalisering och automatisering på området, vilket försämrar förutsättningarna för en effektivare kreditprocess, säger Therese Mårtensson.

Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagens förening tycker att det saknas skäl för en skärpt reglering på området.

Tillräckliga regler finns redan i form av allmänna råd, som i större grad än föreskrifter lämnar utrymme för bedömningar i det enskilda fallet, så att orimliga konsekvenser i form av kreditåtstramning för små och medelstora företag kan undvikas. 

 

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8