Bankfokus Nr 4, 2018

Viktiga beslut på gång för bankerna i EU

Flera viktiga överenskommelser i EU gällande bankerna väntas inom de närmaste månaderna. I maj 2019 är det val till Europaparlamentet, och det finns en politisk vilja att komma överens innan det. Annars dröjer det till sent nästa höst innan tråden kan återupptas, då också en ny EU-kommission ska tillsättas i oktober 2019.

Bankpaketet
I november 2016 lade EU-kommissionen förslag med revideringar i kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverket. Dels införs i EU internationella standarder från Baselkommittén som reglerar frågor om likviditet, bruttosoliditet och stora exponeringar. Dels föreslås revideringar av gällande regelverk. Man inför krav för efterställda skulder och ser över tillsynsmyndighetens mandat för att besluta om extra kapitalkrav. EU-förhandlingarna pågår och är nu inne i ett skede där EU-parlamentet och EU-kommissionen ska komma överens om en slutlig text. Innevarande ordförandeskap arbetar för att ha en beslutad överenskommelse i januari 2019.

Non performing loans/nödlidande lån
I mars 2018 lade EU-kommissionen ett förslag som syftar till att minska andelen nödlidande lån i banksektorn. Bland annat lämnas förslag på att införa en säkerhetsmekanism inom ramen för kapitalkravsförordningen, CRR. Säkerhetsmekanismen består av två delar: en skyldighet för banker att hålla extra kapital för exponeringar som identifierats som nödlidande, samt ett krav på avdrag från kapitalbasen. Förslaget är starkt politiskt drivet och EU-förhandlingarna går därför mycket snabbt. Målet är att ha ett färdigt regelverk på plats så snart som möjligt.

Säkerställda obligationer
I mars 2018 presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv för säkerställda obligationer. Sedan dess har förslaget behandlats parallellt i arbetsgrupper i rådet och Europaparlamentet. Bankföreningen, genom systerorganisationen ASCB, Association of Covered Bond issuers, arbetar aktivt med att analysera förslaget och tillhandahålla information och synpunkter till förhandlingarna.

Säkerställda obligationer är en viktig finansieringskälla för många banker och den svenska marknaden är den femte största i Europa. I Sverige finns det redan idag en välfungerande lagstiftning för säkerställda obligationer och Finansdepartementets förhandlare i Bryssel arbetar för att direktivet ska göra det möjligt att behålla så mycket som möjligt av den svenska marknadens funktionssätt.

Nästa steg i förhandlingarna är en trilog (trepartssamtal mellan Europeiska kommissionen, rådet och parlamentet), som kan bli kort men intensiv för att hinna fatta beslut om direktivet innan valet till Europaparlamentet i maj. Därefter väntar justeringar av den nuvarande svenska lagstiftningen, för att anpassa den till kraven i direktivet.

 

 


Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8