Bankfokus Nr 4, 2018

Bankföreningen vill värna banksekretessen

Bankföreningen avstyrker förslaget att andra myndigheter än Finanspolisen och Säkerhetspolisen får inhämta kontouppgifter enligt den mekanism som införs i senaste ändringarna av penningtvättsdirektivet.

Sara Ekstrand, jurist på Bankföreningen

   Förslaget kommer i utredningen om hur 2018 års ändringar av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv ska genomföras i Sverige. I det stora hela tillstyrker Bankföreningen förslaget till genomförande, men i vissa delar anser Bankföreningen att utredningen gör en alltför vittgående tolkning av direktivet, och föreslår därför flera ändringar. Den viktigaste invändningen rör att fler än Finanspolisen och Säkerhetspolisen skulle få tillgång till de uppgifter som dessa två myndigheter ska få inhämta från bankerna.

- Frågor om inhämtning av uppgifter för beskattningsändamål, utsökningsändamål, kontroll av näringsförbud samt åtgärder för att fullgöra internationella förpliktelser omfattas inte av ändringsdirektivet. Behovet av kontouppgifter för ändamål som går utöver direktivets tillämpningsområde måste bli föremål för en separat politisk bedömning inom ramen för relevanta rättsområden, säger Sara Ekstrand, jurist på Bankföreningen.

Bankföreningen vill också att lagstiftningen tydliggörs att bankerna inte har något ansvar för de uppgifter som hämtas ur deras system.

 

 


Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8