Bankfokus Nr 3 2017

Vd har ordet

De närmaste månaderna blir spännande på många sätt. Baselkommittén kommer att slutförhandla sitt nya regelverk, som vi brukar benämna Basel 4, för bland annat kapitaltäckning, med potentiellt långtgående konsekvenser för de nordiska bankerna. Därefter följer en lång process för att implementera regelverket i EU-lagstiftningen.

Hans Lindberg, Bankföreningens vd

   I november kommer Finansinspektionen att lämna sitt slutförslag om ett skärpt amorteringskrav för hushållens bolån. Bankföreningen arbetar för att regeringen inte ska godkänna förslaget och att kravet alltså inte ska genomföras.

Inom kort kommer regeringen även att gå vidare med förslaget om ett utökat mandat för Finansinspektionens makrotillsyn. Förslaget öppnar för fler verktyg och åtgärder för makrotillsyn, till exempel skuldkvotstak för utlåningen till hushållen. Tillsammans med det skärpta amorteringskravet kan hushållens krediter bli mer reglerade än i början av 1980-talet. Förhoppningsvis tar regeringen fasta på Bankföreningens synpunkter i sitt slutgiltiga förslag. Under alla omständigheter kommer vi att driva vår sak ända in i kaklet och göra en framställan till riksdagens finansutskott om det blir nödvändigt.

Bankföreningen har sedan flera år engagerat sig för att staten ska ta ett större ansvar för id-handlingarna, för att minska risken för bedrägerier. Det är glädjande att regeringen nu till sist har tagit fasta på våra synpunkter och tillsatt en utredning för att ta ett fastare statligt grepp om id-handlingarna. Det kommer drastiskt att minska möjligheterna till identitetsstölder och bedrägerier.

Framöver kommer Bankföreningen att arbeta för att konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden ska stärkas. Ett centralt pantbrevsregister för bostadsrätter skulle markant öka tryggheten och säkerheten för köparen. Det skulle bli avsevärt enklare att kontrollera ägarförhållanden, pantsättningar och eventuella förfogandeinskränkningar. Dessutom skulle risken för olika typer av bedrägerier minska påtagligt.

Många bostadsrättsföreningar är även högt skuldsatta. Det bör därför bli obligatoriskt att i bostadsannonser ange bostadsrättens totalpris, det vill säga summan av det pris som tas ut för bostadsrätten och den andel av föreningens skuld som följer av köpet.

Ett problem vid nyproduktion av bostadsrätter är dessutom att ekonomiska kalkyler och ekonomiska planer för bostadsrättsföreningen inte alltid räcker för att täcka föreningens kostnader. Det är därför rimligt att kräva full kostnadstäckning i avgiftsuttaget över tid och att det inte ska vara tillåtet att systematiskt driva en skuldsatt bostadsrättsförening med underskott.

På det hela taget ser det alltså ut att bli en händelserik höst med gott om frågor som kräver uppmärksamhet och vårt engagemang.

Hans Lindberg, 
vd Svenska Bankföreningen

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7