Bankfokus Nr 3 2017

Regeringen vill främja hållbarhet via finansbranschen

De senaste åren har en rad arbeten satts igång för att ställa om till ett mer hållbart samhälle, och för banker har hållbarhetsaspekten blivit en allt större del av verksamheten. Regeringen har tagit flera initiativ som involverar finansbranschen.

   Senast i raden är två utredningar, den ena om gröna obligationer, den andra om energibesparande fastighetsinvesteringar. Bankföreningen är representerad i bägge.

Jonny Sylvén, ekonom på Bankföreningen

Den ena utredningen syftar till att ta fram åtgärder som gynnar tillväxten av marknaden för gröna obligationer. Utredaren konstaterar att det är utbudet som saknas medan efterfrågan är god. Därför finns ett intresse av att staten och bland andra bankerna emitterar gröna obligationer. Eftersom dessa emittenter har så stora behov av finansiering, skulle de kunna emittera en avsevärd mängd gröna obligationer, vilket skulle få fart på marknaden.

Utredningen har dock kommit fram till att det finns betydande svårigheter att få fram en grön obligation från staten, även om såväl franska som polska staten har lyckats med det.

När det gäller banker som emittenter är utredningen inne på samma linje som internationellt, nämligen att banker ska få lägre kapitalkrav på gröna tillgångar, såsom gröna obligationer och lån. Eventuellt skulle kapitalkraven på icke-gröna tillgångar även kunna höjas.

- Det svåra är dock att definiera vad som är grönt och motivera att kreditvärdigheten är bättre i sådana tillgångar än i andra, säger Jonny Sylvén, ekonom på Bankföreningen som deltar i utredningen som representant för bankerna.

Den andra utredningen som Bankföreningen är med i syftar till att se hur man kan gynna investeringar för att begränsa energikonsumtionen i fastigheter. I direktivet till utredningen diskuterades att staten skulle finansiera sådana investeringar, alltså bli kreditgivare, och att staten skulle bistå fastighetsbolag med statliga garantier. Planerna på staten som långivare har dock lagts ner. Samtidigt har möjligheterna att få statliga garantier för att finansiera byggande och renoveringar av energisnåla fastigheter minskats.

- Utredaren verkar inte tro att de uppsatta målen för energibesparing i fastighetssektorn uppnås inom ramen för utredningen. Andra åtgärder måste till, säger Jonny Sylvén.

Ett problem som diskuteras inom utredningen är hur investeringar i fastigheter med låga eller fallande fastighetsvärden ska kunna göras lönsamma.

För banker har hållbarhetsaspekten blivit en allt större del av verksamheten, särskilt vad gäller krediter och placeringar. Bland de senaste hålbarhetsinitiativen i branschen finns ett gemensamt informationsprojekt som sjösattes i våras. För att konsumenter lättare ska kunna se och jämföra hur banker arbetar med hållbarhet i företagsutlåningen, publicerar Bankföreningens medlemsbanker ett faktablad med bankspecifik information enligt en gemensam modell.

Båda utredningarna ska vara klara i vinter.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7