Bankfokus Nr 3 2017

Svenska intressenter ska få mer inflytande över EU-beslut

Bankföreningen har träffat Finansinspektionen och Finansdepartementet för att diskutera möjligheten till tidigare och mer insyn, så att förutsättningarna för att påverka lagförslag från EU som berör branschen kan förbättras.

Åsa Arffman, chefsjurist på Bankföreningen

   Sedan Sverige gick med i EU har allt fler regler sitt ursprung utanför landet. Redan det minskar svenska intressenters möjlighet att föra fram synpunkter och påverka utformningen av reglerna. Men när makten i Sverige dessutom förskjuts från riksdag till regering, eftersom det är regeringen som förhandlar för svensk räkning i Bryssel, påverkas möjligheten till inflytande ytterligare.

Regeringens egen utredning konstaterade förra året att informationsunderskott och bristande kunskaper hindrar svenska intressenter från insyn och delaktighet i beslut som härrör från EU. Utredningen anser också att EU-politiken fått en allt mer perifer roll i det offentliga samtalet. Därför bör åtgärder vidtas för att höja kunskapen och förbättra informationstillgången, bland annat genom att regeringen tidigarelägger och stärker sin dialog med intressenter när det handlar om lagstiftningsprocessen i EU.

- Vi har länge velat ha en bättre och tidigare dialog i lagstiftningsarbetet på såväl EU-nivå som nationellt. Slutsatserna som utredaren kommit fram till stämmer väl överens med de åtgärdsförslag som Bankföreningen i våras tillsammans med Svensk Försäkring, Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening lämnade till Finansinspektionen och Finansdepartementet. Bättre dialog med branschen skulle ge myndigheter och departement ett mer ändamålsenligt underlag inför förhandlingarna inom EU och nationellt, men också snabba upp hela lagstiftningsprocessen, säger Åsa Arffman, chefsjurist på Bankföreningen.

Branschens skrivelse ledde till ett möte med Finansinspektionen och Finansdepartementet i augusti, då vägen framåt diskuterades. Förutom kravet på en bättre och tidigare dialog lyftes andra frågeställningar, däribland de korta anpassningstiderna som branschen får efter att nya regler trätt ikraft.

- Vi tycker att vi fick gehör för våra synpunkter och hoppas förstås att det resulterar i något konkret, säger Åsa Arffman.

Finansinspektionen kommer att bjuda in till ett uppföljande möte under december 2017.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7