Bankfokus Nr 2, 2017

Nya regler om framtidsfullmakter och anhöriga som ställföreträdare

Den 1 juli 2017 träder en ny lag om framtidsfullmakter ikraft. Då införs också nya regler i föräldrabalken som ger familjemedlemmar en laglig möjlighet att hjälpa anhöriga med vardagliga ekonomiska frågor.

Ulrika Hansson, expert på Bankföreningen

  Lagändringarna syftar till att komplettera de befintliga ställföreträdarskapen god man och förvaltare, och ge enskilda större integritet och självbestämmande rörande sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

Lagen om framtidsfullmakt stadgar en rätt för en enskild person att upprätta en fullmakt för ett framtida behov. Den som upprättar en framtidsfullmakt måste ha fyllt 18 år och den ska upprättas skriftligen i två myndiga vittnens närvaro. Vittnena ska bekräfta fullmakten med sina underskrifter.

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som den enskilde själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra och abonnemang, men även förvaltning av tillgångar i bank. Fullmakten får enligt lagen inte omfatta åtgärder inom hälso-, och sjukvård, eller tandvård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, upprätta testamente och liknande frågor.

Fullmakten träder i kraft när utställaren på grund av sjukdom eller liknande varaktigt och i huvudsak inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Det är fullmaktshavaren som avgör när detta har inträffat. Fullmaktshavaren kan själv begära, eller fullmakten kan kräva, att Tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Framtidsfullmakten gäller inte om en god man eller en förvaltare utses för utställaren.

Framtidsfullmakter kan inte registreras i något offentligt register. För att minska risken för missbruk är det viktigt vid utställandet av en framtidsfullmakt att fullmaktsgivaren noga överväger befogenheter och andra villkor i fullmakten. Lagen anger ett antal olika valfria åtgärder som kan tas in i fullmakten.      

 

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7