Bankfokus Nr 2, 2017

Myndigheter utbildades om säkerställda obligationer

Inför utsikten att EU kan komma att reglera säkerställda obligationer, vill ASCB, Association of Swedish Covered Bond issuers, öka de svenska myndigheternas kunskaper om finansieringsformen. I maj bjöd ASCB därför in Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Finansdepartementet.

  På mötet redovisades hur den svenska marknaden fungerar samt hur obligationerna används i bankernas (emittenternas) finansiering å ena sidan, och av investerarna (köparna) å andra sidan. Hur ratinginstituten gör för att bedöma kreditvärdigheten i obligationerna förklarades också. ASCB gick dessutom igenom hur de säkerställda obligationerna regleras i svensk lag idag.

Säkerställda obligationer är en finansieringsform som numera främst används för att finansiera bostadslånen i bankerna. Det är en typ av lagreglerad obligation som funnits mycket länge i främst Tyskland och Danmark. I dagsläget finns finansieringsformen i de flesta europeiska länder.

Regleringen sker nationellt, men EU har sedan en tid funderat på att införa någon form av harmoniserad reglering. EU-kommissionen väntas meddela i juni om den går vidare med reglering.

Jonny Sylvén, kanslichef för ASCB, Swedish Association of Swedish Covered Bond issuers

- Om en gemensam EU-reglering av marknaden för säkerställda obligationer ska införas är det viktigt att myndigheterna har bra kunskaper om hur verksamheten bedrivs. Varken vi eller de svenska myndigheterna bedömer dock att det skulle bli bättre med en harmoniserad reglering för säkerställda obligationer, eftersom det regelverket då skulle kunna kollidera med andra regelverk runt omkring som inte harmoniseras, exempelvis konkurslagstiftning, säger Jonny Sylvén, kanslichef för ASCB.

EBA har redan lagt fram förslag på hur ett direktiv på området kan komma att se ut.

Säkerställda obligationer:

  • definieras av ett särskilt legalt ramverk
  • den som investerat i dem har förtur till en definierad säkerhetsmassa, främst bestående bolån
  • kan leva vidare efter det att emittenten ställt in betalningarna
  • 9 banker i Sverige har tillstånd att ge ut dem
  • mängden utestående säkerställda obligationer är dubbelt så stor som mängden statsobligationer på den svenska marknaden
  • ASCB, Association of Covered Bond issuers, har sitt kansli på Bankföreningen

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7