Bankfokus Nr 2, 2017

IASB har publicerat sin nya standard IFRS 17 Försäkringsavtal

The International Accounting Standards Board, IASB, publicerade den 18 maj en ny standard för redovisning av försäkringsavtal: Insurance Contracts, IFRS 17. Den avses att tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare med möjlighet till en tidigare tillämpning.

Mats Stenhammar, redovisningsexpert på Bankföreningen

  Den nya standarden bidrar till att investerare och andra bättre kommer att förstå försäkringsbolagens riskexponering, resultat och finansiella ställning. Standarden ställer krav på en enhetlig redovisning av finansiell information, vilket skapar förutsättningar för jämförbarhet.

EFRAG, EU-kommissionens rådgivande organ avseende finansiell rapportering, ska i sitt utlåtande (”endorsement advice”) över IFRS 17 bedöma om standarden uppfyller följande tekniska kriterier; begriplighet, relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och även principen om rättvisande bild samt huruvida standarden bidrar till det gemensamma bästa i Europa. Tidplanen för EFRAG:s utlåtande är satt till det tredje kvartalet 2018.

- Därefter avser EU:s föreskrivande kommitté för redovisningsfrågor, ARC, lämna sin bedömning gällande standarden till EU-kommissionen. I ARC ingår representanter för medlemsstaternas regeringar. Först därefter kan EU-kommissionen ta ställning till IFRS 17, berättar Mats Stenhammar, redovisningsexpert på Bankföreningen.


Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7