Bankfokus Nr 2, 2017

”Allt innehåller juridik”

Den 1 juni tillträdde Åsa Arffman som chef för juridiska avdelningen på Bankföreningen, efter Tomas Tetzell. Som mångårig medarbetare på Bankföreningen har hon redan god insyn i verksamheten, och konstaterar att avdelningen inte lär bli arbetslös under överskådlig tid, snarare tvärtom.

Åsa Arffman, Bankföreningens nya chefsjurist

- Allt som rör den finansiella sektorn innehåller juridik. Från det att ett företag startar sin verksamhet och söker banktillstånd, till det att banken i sällsynta fall måste lösas upp. Och däremellan ingår juridiken i nästan alla aspekter av bankens verksamhet. I och med att den finansiella sektorn är ett nav i samhället, måste man säkerställa att verksamheten drivs på ett sunt sätt, och då måste det finnas regler, säger Åsa Arffman.

Bankföreningen är engagerad från det att en regel eller lag som rör banksektorn tas upp som en idé – i EU, Basel eller Sverige – tills den en dag blir en del av det regelverk som bankerna måste leva efter. När reglerna har trätt ikraft stöttar Bankföreningen sina medlemmar med tolkning och vid tillämpning, ofta genom att ta fram rekommendationer.

Det är en diger lista på frågor som juridiska avdelningen har på sitt bord inför sommaren. Penningtvätt är en ständig följetong. I augusti träder den nya svenska penningtvättslagen med tillhörande föreskrifter ikraft, och Bankföreningen arbetar nu med tolkningen av reglerna åt sina medlemmar. När väl det är klart, börjar allt om igen med nästa penningtvättsdirektiv, det femte i ordningen, som EU-kommissionen redan har lämnat förslag till.

- Där ska vi i ett så tidigt stadium som möjligt lämna våra synpunkter så att direktivet, och i förlängningen den svenska lagen, blir så tillämpbar som möjligt.

Andra aktuella frågor under sommaren är de legala aspekterna av förslaget om resolutionsavgiften, ändringarna i lagen om betaltjänster som träder ikraft den 1 juni, betaltjänstdirektivet PSD 2 samt utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden som främst handlar om skyddet för konsumenten i frågor som har koppling till den ekonomiska planen, intygsgivarna och till bostadsrättsföreningarnas redovisning. 

- Sedan har vi hela dataskyddsförordningen, GDPR, som kommer att träda ikraft nästa år. Den arbetar vi intensivt med tillsammans med våra medlemmar. Vi har fyra grupper som tittar på olika delar av den. En viktig fråga är möjligheten att fortsättningsvis kunna använda vårt kreditupplysningssystem. Dataportabilitet är en annan viktig del av GDPR. Där handlar det om vilka uppgifter som banken har om kunden som kunden har rätt att få överförda till annat företag.

Till hösten väntar en rad andra uppgifter att ta itu med:

  • EU-kommissionens dokument om vägen framåt på konsumentområdet
  • SIMPT, Svenska institutet mot penningtvätt
  • Tamburprojektet, en portal för mäklare och banker, som ska göra att överföringen av pengarna går snabbare för säljare och köpare av bostäder
  • driva på skapandet av ett bostadsrättsregister - det finns inget sådant i Sverige idag
  • driva på skapandet av ett digitalt pantregister, för att underlätta hanteringen
  • rapporteringen av de allt fler uppgifterna till myndigheterna måste bli smidigare, för att minska de administrativa kostnaderna

Juridiska avdelningen är också, på ett eller annat sätt, involverad inom många andra områden som Bankföreningen hanterar, och mer lär det bli.

- Jag ser framför mig att de projekt vi driver på Bankföreningen allt oftare måste ha en jurist med, även om det är någon annan avdelning som har huvudansvaret för frågan. Så jag tror att juridiska avdelningen kommer att få fler frågor att hantera. Vi kommer också att behöva vara med tidigare i processen, eftersom regelgivningen går allt fortare från idé till förslag, till slutligt beslut.

Se även tidigare artikel Vem reglerar finansmarknaden? på sidan 12-14

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7