Bankfokus Nr 1, 2018

Samordning av projekt för framtida betalinfrastruktur i Sverige och Norden

Bankföreningen ska verka för att underlätta samordningen av projektet för ny betalinfrastruktur i Sverige med initiativet till harmoniserade regelverk och betaltjänster i Norden, som nyligen annonserats.

Jenny Winther, vd för Betalningsregelverk i Sverige AB

   På Bankföreningen startade för flera år sedan en förstudie av hur den svenska betalinfrastrukturen ska kunna moderniseras för ännu mer effektiva betaltjänster och ökad kundnytta. En målbild har ställts upp där huvudinriktningen är att betalregelverken framöver ska baseras på den internationella formatstandarden ISO 20022 samt övriga regler som etablerats för eurobetalningar inom Single Euro Payment Area, SEPA.  Svenska regler och överenskommelser som sedan tidigare ligger till grund för en effektiv och väl fungerande betalningsmarknad ska bevaras. Det gäller till exempel rutiner för lönebetalningar, pensioner, misstagsbetalningar och liknande.

Svenskt projekt startade

Under hösten 2017 konkretiserades förstudien i ett regelrätt projekt som ska arbeta fram förslag till nya regelverk. I projektet finns sju aktiva banker och därutöver drygt 20 samverkansbanker.

I början av februari i år presenterades ett annat initiativ då en grupp nordiska banker la fram en vision om harmoniserade regelverk och tjänster för betalningar i Norden. Målet är att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor.

- Vi ser mycket positivt på initiativet som de sju nordiska bankerna har presenterat. Deras målbild stämmer väl överens med de steg som redan tagits nationellt på de nordiska marknaderna mot moderna regelverk baserade på internationella standarder, och vi ser goda möjligheter till att detta kan samordnas på ett bra sätt, säger Henrik Bergman, biträdande avdelningschef för avdelningen Finansiell infrastruktur på Bankföreningen och styrgruppsordförande för det svenska betalinfrastrukturprojektet.

Nya regelverk

Det svenska projektet har kommit en bra bit på väg med sitt arbete. Det har inriktats bland annat på nya regelverk för svenska konto-till-kontoöverföringar och konto-till-kontoöverföringar i realtid, samt utredningar om mottagarinitierade transaktioner (som autogiro, e-faktura) och värdeavier.

 - Projektet har flutit på mycket bra och enligt plan. Det vi arbetat fram kommer att vara av stort värde, dels som underlag för omställningen från gammalt till nytt på den svenska marknaden, dels som bidrag till arbetet med det nordiska betalinfrastrukturprojektet, säger Jenny Winther, vd för Bankföreningens dotterbolag Betalningsregelverk i Sverige AB, som driver det svenska införandeprojektet.

De genomgripande planerna för förändringar i betalinfrastrukturen berör inte bara alla banker och betalinstitut, utan även alla andra intressenter inom betalningsområdet såsom myndigheter, clearinghus, programvaruleverantörer och så småningom alla kunder som skickar och tar emot betalningar.

Överenskommelser har träffats om att samordna arbetet mellan de nordiska och svenska betalinfrastrukturprojekten. Bankföreningen ska arbeta för att samordningen kan genomföras på bästa sätt, på såväl svensk som nordisk nivå.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8