Bankfokus Nr 1, 2018

Hög detaljnivå i nya regler om styrning och ledning

Den 30 juni 2018 träder nya EU-riktlinjer i kraft om intern styrning och kontroll samt om lämplighetsprövningar av ledningspersoner och personer i nyckelfunktioner. Riktlinjerna bygger vidare på redan befintliga riktlinjer och innebär i vissa fall utökade krav och mer detaljreglering.

Foto: Eba

   Den europeiska banktillsynsmyndigheten Eba tog redan 2012 fram riktlinjer för intern styrning och kontroll, GL 44, som återfinns i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:1. Där anges vilka interna regler, rutiner och processer som företagen ska ha för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll samt krav på hur styrelsen ska arbeta med att styra och kontrollera företagen.

Ett viktigt syfte med riktlinjerna var att ställa krav på styrelseledamöternas medvetenhet om företagets risker, och säkerställa att företagen har nödvändiga riskhanteringsprocesser och kontrollsystem. De ska också ha kontrollfunktioner i form av riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision.

De nya riktlinjerna om intern styrning och kontroll, GL 11, innebär att de befintliga kraven utökas och detaljeras. Bland annat ställs uttryckliga krav på hur funktionen för regelefterlevnad ska kontrollera dels att interna rutiner finns på företaget, att de är uppdaterade och kommunicerade, dels att rutinerna efterlevs, till exempel genom stickprovsundersökningar. 

I GL 12 regleras hur lämplighetsprövning av ledningspersoner och personer i nyckelfunktioner ska gå till. Riktlinjerna har ett stort fokus på säkerställandet av att styrelsemedlemmar inte har för många uppdrag och att de har tillräckligt med tid att lägga på sina uppdrag. Det ska bedömas om de har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppdraget. Faktorer som ärlighet, rykte, integritet och oberoende ska också bedömas.

Det är ännu oklart om och i vilken omfattning Finansinspektionen avser att ändra sina befintliga föreskrifter eller om riktlinjerna ska utgöra allmänna råd.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8