Bankfokus Nr 1, 2018

Inga lagförslag om gröna obligationer

Regeringens utredning om gröna obligationer har kommit fram till slutsatsen att det inte finns något behov av lagar eller lagändringar, eftersom marknadens självreglering fungerar väl. I och med att marknaden är internationell bör eventuella lagregleringar ske lägst på EU-nivå.

 

Jonny Sylvén, kanslichef för ASCB, Association of Swedish Covered Bond issuers

 Finansieringsbehoven av investeringar för att nå klimatmålen i Parisavtalet är stora. Så kallat gröna obligationer, det vill säga obligationer som ges ut för att finansiera miljövänliga projekt, skulle kunna vara en finansieringskälla, men står i dagsläget för mindre än en procent av det samlade värdet på alla utgivna obligationer. Regeringen vill främja marknaden för gröna obligationer och tillsatte 2016 en utredning. I januari 2018 kom den med sitt betänkande.

Där konstateras att en del av de frågeställningar som utredningen uppmärksammar tas omhand av den reglering som införts efter finanskrisen och som börjar tillämpas de närmaste åren. Dessutom har EU-kommissionen aviserat ett reformpaket för att främja investeringar inom ramen för kapitalmarknadsunionen i mars 2018. Regler kring gröna obligationer ska ingå i paketet.

Inga lagförslag ges alltså i den svenska utredningen, däremot läggs ett antal idéer fram. En är att titta på möjligheten att staten ska ge ut en grön obligation. En annan idé är att statligt ägda bolag ska ge ut dem. Det finns även en idé att införa lägre kapitaltäckningskrav på gröna tillgångar, till exempel gröna bolån, i banker och försäkringsbolag.

- Utredningen har inte haft tillräckligt med tid på sig för att utreda det här komplexa området. Många av förslagen är därför endast halvfärdiga. Regeringen har sett utredningen som ett startskott till ett vidare arbete om hur omställningen till en mer hållbar ekonomi ska gå till. Finansieringen av omställningen handlar om så mycket mer än bara gröna obligationer, säger Jonny Sylvén, Bankföreningens representant i utredningen.

Synpunkter på utredningen ska lämnas senast i april. Bankföreningen avser att yttra sig.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8