Finansiell infrastruktur

Dataclearingen

Ansökan

Dataclearingen, DCL, är ett masstransaktionssystem för betalningsförmedling från konto till konto för transaktioner mellan banker eller kreditmarknadsbolag. Systemet togs i bruk i slutet av 1970-talet och ägs sedan början av 80-talet av Bankföreningen. Bankgirot sköter driften.

Efter ansökan hos Bankföreningen kan ett institut få tillgång till denna betalningsinfrastruktur genom att ingå ett avtal om DCL. DCL innehåller de grundläggande bestämmelserna för den tekniska plattformen för dataclearingen. Avtalet förutsätter att deltagare i DCL ingår avtal med annan deltagare beträffande vilka transaktionstyper som ska utväxlas dem emellan.

Det förutsätts också att en deltagare deltar, direkt eller indirekt, i Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar, RIX. Deltagaren ska också vara ansluten till det så kallade avvecklingsavtalet mellan de i Riksbanksavvecklingen deltagande instituten. Detta avtal ingås mellan de institut som är direktdeltagare i RIX och administreras av Bankföreningen, genom att till exempel samtliga originalavtal förvaras hos Bankföreningen.

Varje institut får dock själv bedöma om det eventuellt ska ansöka om tillträde till RIX hos Riksbanken eller delta indirekt genom att teckna avtal med en direktdeltagare. Därutöver kan ett institut även ansöka om att få ansluta sig till Bankgirosystemet.

Ansökan ska ställas till Bankföreningen per post eller mejl: 

Bankföreningen
Box 7603
103 94 Stockholm
info@swedishbankers.se

Läs mer om RIX på Riksbankens hemsida
Läs mer om deltagarkrav för Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Publicerad den 11 januari 2021

 

Avgifter för anslutning 

Avgifter utgår enligt nedan för institut som ansluts till Dataclearingsystemet från och med den 1 januari 2001.

Erläggande av anslutningsavgift ger tillgång till infrastrukturen till systemet enligt Avtal om Dataclearing. Institut som godkänts för deltagande och erlagt anslutningsavgift får tillgång till transaktionstjänster i enlighet med samarbetsavtal eller bilateralt avtal som ingås med annan deltagare.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är för närvarande 1,5 miljoner SEK + moms och faktureras av Bankföreningen. Avgiften motsvarar kostnaden för Bankföreningen, Bankgirot och övriga deltagare för anslutning av ett nytt institut till systemet.

Halva anslutningsavgiften ska erläggas i samband med påtecknandet av Dataclearingavtalet med Bankföreningen och resten senast vid systemtillträdet. Deltagare som tecknat Dataclearingavtalet och avbryter anslutningsprocessen återfår inte erlagda avgifter. Vid eventuellt utträde ur Dataclearingsystemet sker ingen återbetalning av anslutningsavgiften.

För institut med en balansomslutning som understiger 3 miljarder SEK kan betalning ske med 1/3 av avgiften i samband med påtecknandet av Dataclearingavtalet, och därefter med 1/3 årligen tills hela anslutningsavgiften är erlagd.

För distansdeltagare, det vill säga institut som deltar i systemet från utlandet via så kallade fjärranslutning, kan utöver ovanstående anslutningsavgift särskild avgift för fjärranslutning tillkomma. Sådan avgift utgör ersättning för kostnader som normalt inte uppstår vid inhemsk anslutning.

Övriga avgifter

För institut som inte är medlem i eller har avtal om samarbete med Svenska Bankföreningen utgår en årlig avgift om för närvarande 30 000 SEK + moms. Avgiften utgör ersättning för Bankföreningens löpande administration och förvaltning av Dataclearingssystemet.

Förekommande systemutvecklingskostnader fördelas normalt mellan deltagande parter utifrån deltagande parters volymer för avgående transaktioner. Kostnader som uppstår hos Bankföreningen eller Bankgirot på grund av förändringar eller beslut hos enskild deltagare faktureras den enskilda deltagaren separat.

Publicerad den 29 juni 2017

 

Avtal 

Dataclearingsystemet bygger på tre delavtal “Avtal om Dataclearing“ (Dataclearingavtalet), “Samarbetsavtal om Transaktionstjänster“ (Samarbetsavtalet) och “Avtal om drift av Dataclearing“ (Driftavtalet).​

Avtal om Dataclearing (Dataclearingavtalet)

Detta avtal innehåller de grundläggande bestämmelserna för den tekniska plattformen för Dataclearingen. Avtalet är till sin natur multilateralt och förutsätter att en deltagare i DCL ingår avtal med annan deltagare beträffande vilka transaktionstyper som ska utväxlas dem emellan.

Samarbetsavtal om Transaktionstjänster (Samarbetsavtalet)

I detta avtal, som också är multilateralt, kommer parterna överens om ett grundläggande samarbete avseende vissa transaktionstjänster som ska utväxlas dem emellan via DCL. Avtalet omfattar till exempel krediteringar (inkluderande löneöverföringar), telefonöverföringar (expressbetalningar), checkar, postväxlar och bankanvisningar samt rättelser av nyssnämnda transaktioner.

A​vtal om drift av Dataclearing (Driftavtalet)

I detta avtal kommer Bankföreningen och Bankgirot överens om att Bankgirot på vissa villkor ska svara för drift och förvaltning av Dataclearingsystemet.

Publicerad den 16 februari 2011

 

Deltagare

Följande institut deltar för närvarande i Dataclearingen:

Aion Bank
Avanza Bank
BlueStep
BNP Paribas
Citibank Europe plc (Sweden Branch)
Danske Bank Sverige, filial
DNB
Ekobanken
Erik Penser Bank
Handelsbanken
ICA Banken
IKANO Banken
JAK Medlemsbank
Klarna Bank
Landshypotek
Lunar Bank
Lån & Spar Bank
Länsförsäkringar Bank      
Marginalen Bank
Multitude Bank (tidigare Ferratum Bank)     
NOBA Bank
Nordea Bank     
Nordnet Bank
Northmill Bank  
Resurs Bank      
Riksgälden     
Santander Consumer Bank    
SBAB   
SEB   
SkandiaBanken  
Sparbanken Syd 
Svea Bank 
Swedbank  
Ålandsbanken 

Publicerad den 3 mars 2022

 

Villkor 

Under förutsättning att villkoren är uppfyllda har ett institut, efter att ha erlagt en avgift, rätt att ansluta sig till Dataclearingsystemet. Avgiften motsvarar kostnaderna för att ansluta ett nytt institut till systemet.  Anslutning till Dataclearingsystemet innebär att institutet ingår Dataclearingavtal med Bankföreningen samt ingår avtal med annan deltagare om utbyte av transaktionstjänster genom att antingen underteckna Samarbetsavtalet eller ingå bilateralt avtal.

En förutsättning för att delta i Dataclearingen är att Bankernas Standardlayout vid varje tillfälle ska följas. Följande institut kan antas som deltagare i Dataclearingen:

a) Betaltjänstleverantör enligt 1 kap. 3 §* lagen om betaltjänster

b) Clearingorganisation

Följande villkor ska vara uppfyllda för att ett Institut ska kunna antas som deltagare i Dataclearingen:

  1. Institutet ska vara godkänt som Deltagare i Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar (RIX-systemet). Även Institut som genom ombud deltar i RIX-systemet kan antas som deltagare i Dataclearingen.

  2. Institutet ska delta i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst direkt eller via ombud.

  3. Institutet ska ha en betryggande finansiell stabilitet och kapitalstyrka. För att delta i Dataclearingsystemet krävs att ett institut har ett eget kapital som bedöms tillräckligt stort för att värna systemets stabilitet och för att skydda mot risker i verksamheten.

    Eget kapital kan ersättas eller kompletteras med en statlig garanti som minst motsvarar nyssnämnda krav. Institutet ska vid varje tillfälle uppfylla de kapitalkrav som framgår av den lagstiftning och de föreskrifter som gäller för det aktuella institutet. Institutet ska inneha förmögenhetsbrottsförsäkring med ett försäkringsbelopp om minst 200 miljoner kronor samt ansvarsförsäkring omfattande ren förmögenhetsskada med ett försäkringsbelopp om minst 20 miljoner kronor.

  4. Kreditinstitut som har säte inom EES ska uppfylla de krav om kapitaltäckning och stora exponeringar som gäller inom EU. Kreditinstitut med säte utanför EES ska vara underkastade och uppfylla likvärdiga krav.

  5. Institutet ska ha en ändamålsenlig organisation, nödvändiga system och rutiner för riskhantering samt säkra tekniska system. Institutet ska ha tillfredsställande reservrutiner för det fall Dataclearingsystemet helt eller delvis utsätts för driftsstörning.

  6. Institutet ska visa att det uppfyller kriterierna i punkt 1-4.

*1. banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillstånd enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

3. betalningsinstitut och de fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 §,

4. statliga och kommunala myndigheter, när de inte ägnar sig åt myndighetsutövning,

5. utländska fysiska och juridiska personer samt myndigheter inom EES, motsvarande dem i 1–4 med undantag av sådana fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt nationella bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG ,

6. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig myndighet,

7. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har rätt att tillhandahålla betaltjänster, och

8. filialer till kreditinstitut från länder utanför EES

Publicerad den 23 september 2014

 

För mer information om Dataclearingen, kontakta:

Helena Stjernstedt, ansvarig för betalningar, regelverk och standardisering på Bankföreningen
helena.stjernstedt@swedishbankers.se
+46 (0)8 453 44 77