Övriga rättsområden

Övriga rättsområden

Utredningar

Nytt! Statistik över hushållens tillgångar och skulder
En särskild utredare ska grundligt belysa och analysera hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram och användas för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts. Uppdraget syftar till att åter möjliggöra framställning av officiell statistik över hushållens tillgångar och skulder samt att mikrodata, dvs. uppgifter på individnivå, ska kunna göras tillgängliga för analys, forskning och utvärdering. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.
Läs kommittédirektiven

Statens roll på betalningsmarknaden
En särskild utredare ska se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i framtiden. Det ska göras mot bakgrund av en genomgripande och bred analys av förändringar på finans- och betalningsmarknaderna till följd av teknisk utveckling och digitalisering, nya betalningssätt och minskad användning av traditionella betalningsmedel i form av sedlar och mynt (kontanter) och den framtida betalningsmarknaden. Uppdraget omfattar bland annat att kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på betalningsmarknaden och ta ställning till statens framtida roll på betalningsmarknaden samt att ta ställning till behovet av att Riksbanken ger ut digitala centralbankspengar, så kallade e-kronor. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en sakkunnig i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022.
Läs kommittédirektiven

Ett offentligt register för bostadsrätter
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas i syfte att stärka bostadsmarknadens funktionssätt. Utredaren ska bl.a. föreslå hur hanteringen av panträtter i bostadsrätter kan förbättras och hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas, bedöma om registret bör omfatta alla bostadsrätter eller bara pantsatta bostadsrätter, föreslå för vilka ändamål uppgifter i registret ska få behandlas, ta ställning till vilken information som registret bör innehållas samt om registret bör utformas som ett självständigt register eller om det bör ingå i något befintligt register. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.
Läs kommittédirektiven

Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare). Syftet är att underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Utredningen ska bland annat titta på vilka hushåll som ska definieras som förstagångsköpare och hur ett statligt startlån för förstagångsköpare bör utformas. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.
Läs kommittédirektiven

Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer
Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på genomförandet av det så kallade PSP-direktivet i svensk rätt. De nya reglerna som följer av direktivet innebär bland annat att betaltjänstleverantörer som till exempel banker blir skyldiga att redovisa uppgifter till Skatteverket om vissa gränsöverskridande transaktioner som de förmedlar, t.ex. betalningar som görs vid e-handel. Skatteverket kommer i sin tur att skicka uppgifterna vidare till ett centralt elektroniskt system i EU som kallas CESOP. Syftet med det nya regelverket är att stärka unionens och medlemsländernas möjligheter att upptäcka och stoppa momsbedrägerier. Utredningen ska bland annat se till att genomförandet fungerar med de nuvarande regelverk som gäller för betaltjänstverksamhet. Utredningen ska också redovisa sitt uppdrag i god tid så att både betaltjänstleverantörer och Skatteverket har möjlighet att bygga upp sina system innan den nya uppgiftsskyldigheten träder i kraft. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.
Läs kommittédirektiven

Genomförande av tillgänglighetsdirektivet
En särskild utredare ska ta ställning till hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige. Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet vad gäller banktjänster och finansiella tjänster, analysera hur e-handelsdirektivet, e-handelslagen och marknadsföringslagen förhåller sig till direktivets krav, analysera om det behövs några särskilda insatser för att underlätta för upphandlande myndigheter att uppfylla direktivets krav, samt vid behov lämna nödvändiga författningsförslag. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.
Läs kommittédirektiven

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
I november 2019 fick en särskild utredare i uppdrag att göra en analys av vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredaren ska bl.a. analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt utöva tillsyn på området för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, analysera förutsättningarna för banker och andra kreditinstitut, samt för Finanspolisen och andra brottsbekämpande myndigheter, att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet former för informationsdelning mellan institut och myndigheter, analysera om den befintliga tillsynsstrukturen på området är tillräckligt ändamålsenlig, och lämna de förslag till författningsändringar som krävs. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.
Läs kommittédirektiven                    

Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare
En särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd, allt för att säkerställa att behövande personer får den hjälp de behöver. Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 23 april 2021.
Läs kommittédirektiven

Betänkanden och promemorior

Nytt! Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
I en promemoria lämnas förslag till lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Bland annat införs det upplysningsbestämmelser på fondområdet om vad en informationsbroschyr och en årsberättelse ska innehålla samt ett krav på att fondförvaltare ska lämna information enligt EU-förordningen för att få ingå fonda­vtal med Pensionsmyndigheten.
Läs promemorian

Nytt! Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information
I en departementspromemoria läggs förslag till genomförande av EU:s direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av Det föreslås därför att Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten ska få åtkomst till uppgifter om bankkonton enligt lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem. Det föreslås också ny lag, lagen om finansiell information i brottsbekämpning som ska reglera brottsbekämpande myndigheters möjlighet att använda finansiell information från finansunderrättelseenheten för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott.
Läs promemorian

Nytt! Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering
I en promemoria behandlas genomförandet av insolvensdirektivets regler om skuldavskrivning för entreprenörer och om effektivare insolvensförfaranden. I promemorian lämnas förslag till några förtydliganden i de svenska skuldsaneringsreglerna för att säkerställa att svensk rätt lever upp till direktivets regler om skuldavskrivning för entreprenörer. Promemorian behandlar även vissa frågor kopplade till Kronofogdemyndighetens roll som betalningsförmedlare i skuldsaneringsverksamheten. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022. Förslaget är föremål för remissförfarande till den 24 maj 2021.
Läs promemorian

En gemensam angelägenhet 
I ett betänkande lämnar Jämlikhetskommissionen förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionen föreslår bl.a. att absolut preskription under vissa villkor för långvarigt överskuldsatta bör införas i preskriptionslagen. Förslaget är föremål för remissförfarande till den 12 april 2021.
Läs betänkandet 

Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
I juni 2020 lades ett betänkande med förslag om att etablera en ny myndighet som inrättas den 1 juli 2022, Myndigheten för utbetalningskontroll. Utredningen har haft i uppdrag att överväga om en funktion för systemövergripande riskanalyser, urval och kontroller bör införas för att förhindra att felaktiga belopp betalas ut, och för att säkerställa att utbetalningarna sker till rätt mottagare. Det föreslås bland annat att kreditinstitut på begäran ska lämna uppgifter om en namngiven fysisk eller juridisk persons förhållande till institutet om uppgiften är nödvändig för fördjupad granskning hos myndigheten.  Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar 

Förslag om slopad uppskovsränta
I en promemoria föreslår regeringen att avskaffa uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning. Enligt förslaget ska både befintliga och framtida uppskov omfattas av de nya reglerna. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och remitteras för att kunna vara en del av budgetpropositionen för 2021.
Läs promemorian

Återbetalningsskyldighet av klimatbonus om bilen exporteras inom fem år
I en departementspromemoria från Miljödepartementet föreslås en återbetalningsskyldighet av klimatbonusen om den berörda bilen exporteras inom fem år från det att den ställts på. Enligt förslaget är det den första ägaren som fått klimatbonusen som ska betala tillbaka den mottagna bonusen även om denne inte längre är ägare till bilen. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs departementspromemorian
Läs Bankföreningens remissyttrande

Skärpta krav och rutiner för svenska id-handlingar
I betänkandet föreslås hur hanteringen av och säkerheten kring svenska id-handlingar ska förbättras. Utredningen föreslår bland annat en ny lag och en ny förordning om statliga identitetshandlingar med bestämmelser om ett statligt identitetskort och en statlig e-legitimation. I lagen avses med statliga fysiska identitetshandlingar de fysiska identitetshandlingar som staten utfärdar, dv. det nya id-kortet och passet. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022. Förslaget har varit på remiss och har ännu inte lett till en proposition.
Läs betänkandet 
Läs Bankföreningens remissyttrande

Regeringsförslag

Nytt! Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen
I en proposition föreslår regeringen förändringar i reglerna om samordningsnummer. Förslagen innebär bland annat att ett samordningsnummer kan förklaras vilande om det tilldelats en person under falsk identitet. Dessutom kommer i princip samtliga myndigheter bli skyldiga att anmäla misstänkta fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger. Förslagen syftar till att skapa bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen och åtgärda brister i systemet för samordningsnummer. Reglerna föreslås träda i kraft den 18 juni 2021.
Läs propositionen

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument
Regeringen föreslår hur non-cashdirektivet ska genomföras i svensk lagstiftning. Bland annat föreslås ett nytt brott – olovlig befattning med betalningsinstrument – som omfattar dels olovligt införskaffande och förvanskning av betalningsinstrument liksom framställning av falska betalningsinstrument, dels bedräglig användning av olovligen införskaffade, förvanskade eller falska betalningsinstrument samt dels olika slags befattning med olovligen införskaffade, förvanskade eller falska betalningsinstrument. Förändringarna föreslås träda i kraft den 31 maj 2021. 
Läs propositionen

Riksdagsbeslut

Konkurrensverkets befogenheter
Riksdagen beslutar ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av konkurrensskadeavgift ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen. Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar utökas och det införs en sanktion mot företag som trotsar verkets beslut under utredningen av den överträdelse som företaget misstänks för. Lagändringarna trädde i kraft den 1 mars 2021.
Läs riksdagsbeslutet