Publikationer

Övriga rättsområden

Utredningar


Ett eventuellt svensk deltagande i europeiska bankunionen
Regeringen har i december 2017 gett i uppdrag till en särskild utredare ska göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i europeiska bankunionen, redovisa för- och nackdelar samt de risker som är förknippade med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen. Från Bankföreningen deltar Johan Hansing som expert. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.
Läs kommittédirektiven

Skärpta krav och rutiner för svenska id-handlingar
Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag för att förbättra hanteringen av och säkerheten kring svenska id-handlingar. I utredarens uppdrag ingår bland annat att föreslå hur antalet utfärdare och identitetshandlingar ska begränsas, hur kontroll av äkthet och giltighet av identitetshandlingar kan förbättras och hur identitetshandlingar bör utfärdas och utformas för att bli säkrare. I uppdraget ingår också att ta ställning till om fysiska identitetshandlingar bör innehålla en e-legitimation. Inga-Lill Askersjö som är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen har utsetts till utredare. Från Bankföreningen deltar Peter Göransson som expert. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2019.
Läs kommittédirektiven

Ny! Ökat informationsutbyte rörande skatteupplägg
En särskild utredare ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Syftet med en sådan informationsskyldighet är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande. Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag den 31 oktober 2018, men har ännu inte skett. 
Läs kommittédirektiven

Ny! Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen 
Utredningen ska genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskatte­lagstiftningen och föreslå en ny mervärdesskatte­lag. Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskatte­lagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2020.
Läs kommittédirektiven


Betänkanden och promemorior


Ny!
Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor 
I en departementspromemoria som publicerades i november 2018 föreslås en tillfällig bestämmelse som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför EES under en viss tid ska få driva värdepappersrörelse i Sverige utan tillstånd av Finansinspektionen. Förslagen innebär ändringar i lagen om värdepappersmarknaden och förordningen om värdepappersmarknaden.
Läs departementspromemorian

Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv
I en departementspromemoria som publicerades i september 2018 föreslås de författningsändringar som är nödvändiga för ett genomförande i svensk nationell rätt av ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU, förkortat ändringsdirektivet. Direktivets syfte är i huvudsak att förbättra det redan befintliga förebyggande ramverket och på ett mer effektivt sätt bekämpa finansiering av terrorism.
Läs departementspromemorian
Läs Bankföreningens remissyttrande

Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och in-formationsutbyte som gäller för bland andra Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte. Uppdraget redovisades i augusti 2018. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2019.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande

Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
I syfte att förbättra förutsättningarna för en sund och väl fungerande fastighetsmäklarbransch har en särskild utredare haft i uppdrag att lämna förslag som innebär att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av reglerna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn. I uppdraget har även ingått att se över fastighetsmäklarlagen i syfte att förbättra möjligheterna till elektronisk kommunikation. Uppdraget redovisades i augusti 2018. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
Läs betänkandet

Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket
I en departementspromemoria som publicerades i maj 2018 lämnas förslag till de författningsändringar som är nödvändiga för att, i fråga om advokatverksamhet, genomföra kraven på tillsyn och ingripanden i EU-direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av EU-förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av EU-direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG. Förslagen innebär bl.a. att advokatbolagen uttryckligen ska ställas under Sveriges advokatsamfunds tillsyn i fråga om regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 men har ännu lagts någon proposition.
Läs promemorian

Utredning om Riksbanken
I december 2016 tillsattes en parlamentarisk sammansatt kommitté som gavs i uppdrag att göra en översyn över det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Kommittén ska bl.a. analysera och bedöma samt föreslå de författningsändringar som den anser nödvändiga inom följande områden inom bland annat Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet, Riksbankens institutionella oberoende samt Riksbankens ansvar för kontanthanteringen, kontantförsörjningen och beredskapen i betalningssystemet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019. I juni 2018 lämnades ett delbetänkande (Tryggad tillgång till kontanter SOU 2018:42) angående kontanthanteringen i vilket det bland annat föreslås att vissa banker ska vara skyldiga att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige.
Läs kommittédirektiven
Läs delbetänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande

Nya regler för tjänstepensionsföretag
Finansdepartementet föreslår nya regler för tjänstepensionsföretag med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet och Tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande. I promemorian föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. Alla försäkringsföretag och tjänstepensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag. Det blir även möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag. Utöver de regler som följer av direktivet föreslås bland annat att det ska införas ett riskkänsligt kapitalkrav som motsvarar kapitalbehovet enligt Finansinspektionens trafikljusmodell. Bankföreningen som fick förslaget på remiss anslöt sig till Svensk Försäkrings remissyttrande.
Läs departementspromemorian

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet
Finansdepartementet föreslår nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet. De nya reglerna stärker skyddet för dem vars pensioner tryggas i stiftelserna. Det sker huvudsakligen genom utbyggda regler om pensionsstiftelsernas investeringar och om företagsstyrning. De nya reglerna tillåter pensionsstiftelserna att i ökad utsträckning ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sin kapitalförvaltning. Reglerna inarbetas i lagen om tryggande av pensionsutfästelse. En justering sker också i offentlighets- och sekretesslagen. Lagrådsremiss som var planerad till november 2018 är fortfarande inte publicerad.
Läs departementspromemorian

Skatteregler för tjänstepensionsföretag
I en departementspromemoria som kom i september 2018 lämnas förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag. Tjänstepensionsföretag kommer att bedriva samma typ av verksamhet som livförsäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet enligt försäkringsrörelselagen. För att uppnå skatteneutralitet mellan de aktörer som verkar inom området tjänstepension föreslås i promemorian att tjänstepensionsföretag samt svenska europabolag och europakooperativ som driver motsvarande verksamhet ska tillämpa de särskilda bestämmelserna för livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen. Reglerna föreslås träda ikraft 1 maj 2019. Bankföreningen som fick förslaget på remiss anslöt sig Svensk Försäkrings remissyttrande.
Läs departementspromemorian

EU-bodelning
EU har antagit två förordningar om internationellt privat- och processrättsliga regler om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden. En utredare har analyserat förordningarna och har i november 2017 lämnat förslag på de författningsändringar som krävs.
Läs betänkandet

Ökat skydd för att motverka risker för den personliga integriteten
Integritetskommittén har lämnat sitt slutbetänkande i juni 2017. Målsättningen för kommitténs arbete har varit att skyddet av den personliga integriteten ska stärkas så att denna grundläggande rättighet är i balans med andra grundläggande rättigheter och legitima samhällsintressen. Betänkandet innehåller förslag som syftar till att öka den enskildes skydd och kontroll över sina personuppgifter.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande

Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten
I oktober 2016 överlämnade utredningen om tillsynen över den personliga integriteten sitt betänkande. Den har haft i uppdrag att bl.a. kartlägga den tillsyn och behandling av personuppgifter som i dag drivs av dels en central tillsynsmyndighet, dels andra myndigheter med avgränsade sakområden. Vidare har utredningen tittat på om den enskildes personliga integritet kan förstärkas om tillsynen samlas hos en myndighet. Utredningen har beaktat de krav som ställs på nationella tillsynsmyndigheter i EU:s dataskyddsreform. Utredningen föreslår att Datainspektionen även i fortsättningen bör vara den centrala myndigheten när det gäller personuppgiftsbehandling, men viss tillsyn ska även i fortsättningen utföras av andra myndigheter. 
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande

Kartläggning om delningsekonomin
Utredningen om delningsekonomin överlämnade sitt betänkande i april 2017. Utredningen har bl.a. att kartlagt olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort materiella eller finansiella tillgångar, samäger eller samnyttjar sådana tillgångar eller erbjuder tjänster, analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner. Utredningen har vidare undersökt om befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns eventuella behov av författningsändringar, såväl nationellt som inom EU, framför allt i fråga om förmögenhetsrätt, konsumenträttsliga delar av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning. Utredningen föreslår bland annat att Konsumentverket får i uppdrag att informera och vägleda privatpersoner om vad delningsekonomiska transaktioner innebär.
Läs betänkandet

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Den parlamentariska landsbygdskommittén överlämnade i januari 2017 sitt slutbetänkande med ett stort antal förslag som syftar till att bidra till en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén har också formulerat ett övergripande mål för landsbygdernas utveckling i ett trettioårsperspektiv. Bland annat anser kommittén att det av lag bör framgå att det är marknadens ansvar, genom banker och andra kreditinstitut, att nu och framöver förse medborgarna med betaltjänster, inklusive möjligheten att ta ut och sätta in kontanter. Det föreslås att även företag och företagen ska omfattas av rätten att öppna betalkonto med grundläggande funktioner, bl a uttag och insättning av kontanter.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande

En översyn av lagstiftningen om företagsbot
Utredningen om vissa frågor om företagsbot, som överlämnade sitt betänkande i november 2016, har haft i uppdrag att göra en bred översyn av företagsbotsregleringen och att föreslå nödvändiga författningsändringar. Syftet med översynen har varit att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för juridiska personer är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2018 men har ännu inte lett till något proposition. Bankföreningen som fick förslaget på remiss, hade inget att erinra mot förslagen. 
Läs betänkandet

Översyn av kontanthanteringen 
Finansdepartementet presenterade i september 2015 betänkandet Svensk Kontanthantering (SOU 2014:61) som behandlar regelverket för kontanthanteringen och bland annat föreslås att Riksbanken får det övergripande ansvaret för kontanthanteringen. Förslaget har ännu inte lett till någon proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande


Regeringsförslag


Avgiftsuttaget till resolutionsreserven

I propositionen föreslås att de sammanlagda resolutionsavgifterna ska uppgå till 0,125 procent av det totala avgiftsunderlaget för 2018, 0,09 procent för 2019 och 0,05 procent fr.o.m. 2020. Det föreslås också att riskavgiften slopas. Om behållningen i resolutionsreserven underskrider målnivån för resolutionsavgiften (tre procent), ska uttaget av resolutionsavgiften återupptas till dess att målnivån för resolutionsavgiften uppnås på nytt. Lagändringarna som avser resolutionsavgiftens storlek trädde ikraft den 1 januari 2018, resterande den 1 januari 2019 respektive den 1 januari 2020.
Läs propositionen

Krav på rapportering av betalningstider
Näringsdepartementet anser att det behöver vidtas åtgärder för att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider och har därför tagit initiativ till åtgärder för att försöka få till stånd en självreglering inom näringslivet. Som ett komplement till sådana åtgärder bör det införas ett krav på rapportering av betalningstider. I en promemoria föreslås därför att företag med minst 500 anställda, enligt en ny lag, årligen ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Den första rapporteringen ska ske under juli eller augusti 2020.
Läs promemorian


Riksdagsbeslut


Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

I november fattade riksdagens beslut i enlighet med regeringens förslag om att det ska införas en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen. Fordringar i den nya fordringsklassen ska medföra rätt till betalning efter oprioriterade fordringar men före efterställda fordringar. Förslaget utgör en viktig komponent i EU:s krishanteringsregelverk som syftar till att öka motståndskraften hos banker i EU, minska riskerna för framtida finanskriser och minska kostnaderna för skattebetalarna i händelse av en finanskris. Lagändringarna träder i kraft den 29 december 2018.   
Läs riksdagsbeslutet 

En ny ordning för redovisningstillsyn
Riksdagen fattade i juni beslut i enlighet med regeringens förslag om en ny ordning för tillsyn över emittenters regelbundna finansiella rapportering (s.k. redovisningstillsyn). Det ska inte längre finnas något lagstadgat krav på att en börs ska övervaka regelbunden finansiell information som offentliggörs av emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver. I stället föreslås att det ska införas en möjlighet till uppdelat ansvar för redovisningstillsyn, på så sätt att uppgiften att övervaka emittenters regelbundna finansiella information får överlämnas till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.
Läs riksdagsbeslutet.

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande
I november fattade riksdagen beslut i enlighet med regeringens förslag att utländska avvecklingssystem på vilka lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska tillämpas och som därför inte omfattas av det s.k. finalitydirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper) ska kunna likställas med system som omfattas av det direktivet. För avveckling som sker i likställda system ska finnas samma skydd mot rättsliga risker som vid avveckling i system som omfattas av finalitydirektivet. Förslaget innebär ändringar i dels lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, dels lagen om resolution. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.
Läs riksdagsbeslutet

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter
i oktober 2018 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag om att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Lagändringarna i fråga om finansiella företags uppgifter till brotts-utredande myndigheter träder i kraft den 1 september 2019. Övriga lagändringar träder i kraft den 1 januari 2019.
Läs riksdagbeslutet

Nya skatteregler för företagssektorn
Riksdagen beslutade i juni 2018 i enlighet med regeringens förslag om en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten till 20,6 procent. Det föreslås också skatteregler om finansiella leasingavtal. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019.
Läs riksdagsbeslutet


Myndighetsbeslut m m


Konsumentverkets granskning av riskinformation vid marknadsföring av fonder

Granskningen har skett hos ett antal bolag med utgångspunkt i en branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Fondbolagens förening angående regler för marknadsföring av fonder, BÖ 2015:02.
Läs pressmeddelandet

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bosta (FFFS 2018:24)

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2018:20)

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2018:16)