Banklagsnytt

Värdepappersrätt

Betänkanden och promemorior

Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling (SOU 2023:102)
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av reglerna om kontoföring av finansiella instrument och anslutande regelverk i ljuset av den tekniska utvecklingen och den ökade integreringen av Europas värdepappersmarknader. Syftet med översynen är att åstadkomma ett ändamålsenligt och innovationsvänligt regelverk som möjliggör tillämpningen av ny teknik och står i samklang med europeiska standarder. Betänkandet har varit föremål för remiss.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar

 

Regeringsförslag

Europeiska gröna obligationer
EU:s förordning om europeiska gröna obligationer innebär att det införs en frivillig standard för obligationer som har miljömässigt hållbara mål. Syftet är att förhindra grönmålning och utnyttja den inre marknaden för att uppnå unionens klimat- och miljömål.EU-förordningen förutsätter att vissa nationella lagstiftningsåtgärder vidtas och i denna lagrådsremiss föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av EU-förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 21 december 2024.
Läs lagrådsremissen