Bankfokus Nr 2, 2018

Arbetet med vägledning om kundkännedom i slutskedet

Inom Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, pågår för närvarande ett arbete med att ta fram vägledning inom kundkännedom. Arbetet är i slutskedet. När utkasten till vägledning är klara kommer de att publiceras för synpunkter.

Hanna Wetter, projektledare på Simpt

   I fokus för vägledningen i denna omgång står bland annat frågor om verklig huvudman. Även några frågor som rör personer i politiskt utsatt ställning, PEP, och frågor om att avsluta en affärsförbindelse hanteras. Därutöver är avsikten att publicera mer verksamhetsspecifik vägledning. Det rör bland annat korrespondentförbindelser samt vissa finansbolags-, fondbolags- och försäkringsföretagsspecifika frågor. Arbete pågår därutöver med att ta fram vägledning i vissa frågor som särskilt rör Svenska Fondhandlareföreningens medlemmar. 

I november förra året lanserade Simpt sin första vägledning inom allmän riskbedömning. Arbetet har nu också påbörjats med att ta fram vägledning på andra områden som regleras i penningtvätts-regelverket, bland annat gällande frågor om övervakning och rapportering (4 kap. penningtvättslagen) samt intern kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser (6 kap. penningtvättslagen).

Simpt bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att etablera god sed på området och en vägledning som finansbranschen s beaktar och kan förlita sig på. Såväl publiceringen av utkast som publiceringen av den av Simpt antagna vägledningen kommer att ske löpande inom avgränsade områden. Vägledningen kommer därmed att växa fram gradvis.

Vägledningen tas fram av företrädare för de företag som är medlemmar i de organisationer som ingår i Simpt. En viktig del i arbetet med vägledningen är möjligheten även för andra än deltagarna i Simpt att lämna synpunkter på utkasten till vägledning. Det sker genom en öppen konsultation. Den vägledning som publiceras för synpunkter är bara ett utkast och inte antagen av Simpts styrgrupp. Innehållets förenlighet med gällande rätt har dock bedömts av Simpts redaktionsråd.

- Synpunkterna som vi får in under den öppna konsultationen kan leda till justeringar, först därefter antas vägledningen officiellt av Simpt, säger Hanna Wetter, projektledare på Simpt.

 

Vägledningen kommer att finnas på www.simpt.se.

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8