Remissvar

Ytterligare verktyg för makrotillsyn
En ny lag om försäkringsdistribution (Ds 2017:17)
Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Konsultation om bolagsrätt
Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven
Draft Guidelines on internal governance
Loading...

Har du frågor om remissvaren

En viktig uppgift för Bankföreningen är att vara remissinstans i ärenden av betydelse för medlemsföretagen. Bankföreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Om du inte hittar det du söker, kontakta: CATHRINE BERGSTRÖM cathrine.bergstrom@swedishbankers.se +46 (0)8 453 44 21