Remissvar

Översyn av stiftelselagen
Riksbankens nya räntestyrningssystem
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)
Den nya tidens livskvalitetsbrott
Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)
Loading...

Har du frågor om remissvaren

En viktig uppgift för Bankföreningen är att vara remissinstans i ärenden av betydelse för medlemsföretagen. Bankföreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Om du inte hittar det du söker, kontakta: CATHRINE BERGSTRÖM cathrine.bergstrom@swedishbankers.se +46 (0)8 453 44 21