Bankfokus Nr 4

Mer information till kunderna om hur personuppgifter hanteras

Hantering av personuppgifter sker i många delar av samhället, inte minst hos banker. 2018 kommer nya regler i Sverige, då EU:s dataskyddsförordning som EU antog i våras, börjar gälla. En förändring gäller informationen till kunderna.

Bankföreningen arbetar med att analysera förordningens innehåll och konsekvenser för medlemsbankerna. Bland annat ska bankkunderna få mer information om hur deras personuppgifter behandlas av bankerna. För bankernas del innebär det att de måste ta fram nya informationstexter som överensstämmer med förordningens krav. Redan idag informerar bankerna kunderna om hanteringen av personuppgifter, men då enligt Personuppgiftslagens bestämmelser.

De nya informationskraven innefattar att tydligt beskriva vilka rättigheter som kunden har.

- Det kan exempelvis gälla rätten att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, eller radering av uppgifter. Kunden har också under vissa förutsättningar rätt att flytta över sina personuppgifter som kunden lämnat till banken och få dem överförda till annat företag, berättar Agneta Brandimarti, jurist på Bankföreningen.

Det ska också framgå tydligt för kunden att den lämnar ett samtycke till viss behandling av personuppgifter och även hur samtycket kan tas tillbaka.

I förordningen uppmanas branscher att ta fram egna uppförandekoder vars syfte ska vara att bidra till en korrekt tillämpning av förordningen. Bankföreningen överväger om det är möjligt att ta fram en sådan kod för banksektorn.

Förordningen kommer att börjat gälla i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då Personuppgiftslagen. Ett visst utrymme finns dock att behålla nationella bestämmelser, och även införa nya. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska analysera vad som behöver göras för att komplettera förordningen. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast i maj 2017.

Publicerad den 13 december 2016