Bankfokus Nr 4

Flera initiativ kring digitalisering

Digitalisering är inte nytt för bankerna, inte heller ett fenomen isolerat till banker utan hela samhället berörs. Både i Europa och i Sverige pågår olika initiativ för att ta tillvara på möjligheterna.

Digitalisering är en drivkraft som förändrar hur bankers tjänster och produkter utvecklas, produceras och distribueras av banker, och konsumeras av konsumenter. Det handlar om sådant som tillgänglighet, produktutveckling, distansidentifiering, distribution och varumärke. Idag har stora delar av bankens kundmöte, till exempel signering av avtal och översikt av kundengagemang, flyttat från bankens kontor till kundens mobiltelefon eller surfplatta.

Det som driver digitaliseringen är teknisk utveckling, regelverksförändringar och kunders förändrade beteende. Den effektivisering och automatisering av bankernas produktionsprocesser som inleddes på 1970-talet har, i och med skapandet av internetbanker i slutet av 1990-talet och senare bankappar i smarta telefoner, medfört att konsumenterna idag är en tydlig del av bankernas digitaliseringsprocesser.

Digitalisering är alltså inte ett nytt fenomen för bankbranschen men har på senare år blivit ett vanligt begrepp i samhällsdebatten. Det är inte heller något som är isolerat till banker utan hela det svenska samhället berörs av digitalisering, till exempel på det sätt som kontakten mellan myndigheter och medborgare sker.

- Utvecklingen går fort och för enskilda företag och Sverige som land är det av vikt att ligga i framkant för att skapa tillväxt. Svenska banker har kommit långt jämfört med banker i andra länder samtidigt som nya aktörer uppstår och konsumentbeteenden förändras, säger Peter Göransson, expert på Bankföreningen.

Kunders förväntningar

- Kunder förväntar sig att kunna nå tjänster i flera kanaler. Nya konkurrensförhållanden och förmågan att hänga med i den snabba utvecklingen är utmaningar, samtidigt som bankerna har en fördel av sitt stora förtroendekapital vad gäller säkerhet, och som utfärdare av e-legitimationer. Det blir också viktigt att skapa kundrelationer och lojalitet i en digital värld där det fysiska mötet med kunden blir ovanligare.

Digitalisering ingår som en ingrediens i nästan alla frågor som Bankföreningen arbetar med, och särskilt frågor inom finansiell infrastruktur.

I EU driver kommissionen en digitaliseringsagenda och i november höll kommissionen ett rundabordssamtal, där bland andra europeiska Bankföreningen EBF deltog. EBF har också en agenda kring digitalisering där några svenska banker har deltagit i arbetsgrupperna.

I Sverige har regeringen tillsatt en utredning om styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, där Bankföreningens Peter Göransson är utsedd till expert.

Utredningen ska ge förslag till styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredningen började arbeta i slutet av november 2016 och uppdraget ska redovisas i oktober 2017.

Publicerad den 13 december 2016