Bankfokus Nr 4

ECB:s vice ordförande ser svenska banker som föredöme

Europeiska banker måste anpassa sig till ett nytt ekonomiskt klimat kännetecknat av lägre tillväxt, lägre inflation, överkapacitet samt hårdare konkurrens från icke-traditionella banker och finansföretag. Att bankerna i Europa sammantaget uppvisar fallande resultat tyder på att anpassningen kunde gå bättre. Men det finns ett undantag: svenska banker.

Det var ett av budskapen när Europeiska centralbankens vice ordförande Vítor Constâncio gästade Bankföreningens årsmöte i november.

Vítor Constâncio ägnade en stor del av sitt anförande att peka på den höga nivån av osäkerhet som i dag kännetecknar den globala ekonomin. Enligt den Europeiska centralbankens andreman föreligger det i dag betydande latenta risker i Europas finanssektor. I förlängningen kan dessa risker, utifall de realiseras, slå mot stabiliteten på marknaden, varnade han.

– Den senaste utvecklingen på Europas aktiemarknader har varit positiv, vilket är resultatet av överlag starka rapporter från bolagen, sade Vítor Constâncio, som menade att även om vi ser en återhämtning i den europeiska ekonomin, så finns där en underliggande osäkerhet.

– Därför måste länderna i Europa fördjupa sina samarbeten och integrationen måste fortsätta, sade han och nämnde några olika kategorier stabilitetsrisker.

En kategori rör den allt lägre riskpremien på tillgångspriserna, vilket, menade han, innebär en risk för korrigeringar, det vill säga fallande priser.

En andra kategori stabilitetsrisker, som Vítor Constâncio ägnade en stor del av sitt anförande åt, rörde den europeiska banksektorn. ECB:s vice ordförande slog fast att bankerna i Europa i dag har att tampas med flera betydande utmaningar – utmaningar som de i högst varierande grad har varit framgångsrika med att möta.

Anpassa till ny verklighet

Utmaningarna rör bland annat ökad konkurrens från icke-traditionella banker och finansföretag samt anpassningar till de nya bankregleringar som ligger i faggorna.

– Bankerna måste minska sina kostnader, vilket bland annat betyder att dra ned på antalet kontor, sade Vítor Constâncio, som pekade på den rådande överkapaciteten inom banksektorn.

Men den största utmaningen handlar om hur bankerna hanterar det aktuella klimatet med låg inflation och extremt låga räntor.

Vítor Constâncio ser många europeiska bankers svaga resultat som ett tecken på att bankerna överlag inte varit framgångsrika när det gäller anpassningen till det rådande marknadsklimatet. Men han pekade på ett undantag i sammanhanget: svenska banker.

Han kunde nämligen visa att svenska banker för tillfället har klart starkare resultat, bland annat uttryckt som avkastning på eget kapital, jämfört med många andra EU-länders banker. Jämfört med euroområdet sammantaget ligger svenska bankers genomsnittliga avkastning mer än dubbelt så högt.

– Och det trots att räntorna i Sverige är ännu lägre än inom euroområdet, faktiskt negativa, sade Vítor Constâncio, som sedan angav några skäl till varför han trodde att svenska banker varit bättre på att anpassa sig efter den rådande situationen.

– Svenska banker är väldigt bra på att hantera kreditrisker, vilket betyder låga kreditförluster. Bankerna har också lyckats hålla sina kostnader nere, sade Vítor Constâncio, som såg en möjlig förklaring i hur den svenska bankmarknaden som sådan ser ut.

Mindre koncentrerat

Han pekade på att Sverige inte uppvisar samma typ av marknadskoncentration som i många andra EU-länder. Konkurrensen mellan olika banker och andra finansiella institut är skarpare på den svenska marknaden, enligt vice ECB-chefen.

– När många banker verkligen måste konkurrera för att uppnå resultat så blir de samtidigt mer effektiva, slog Vítor Constâncio fast.

Text: Pär Krause

Publicerad den 13 december 2016