Bankfokus Nr 4

Inför ett nationellt register för framtidsfullmakter!

En ny lag om så kallade framtidsfullmakter ska ge människor möjlighet att utse någon som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte själva kan det.

Regeringen lämnade i september 2016 över en lagrådsremiss till Lagrådet om framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Enligt lagförslaget ska en person som har fyllt 18 år, som är frisk och vid sina sinnens fulla bruk, kunna bestämma vem som ska ta beslut åt sig när han eller hon inte kan göra det själv.

Systemet bygger på att en enskild ska få ge någon annan en fullmakt att företräda honom eller henne när den enskilde, exempelvis på grund av sjukdom, saknar förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Mot bakgrund av en allt mer åldrande befolkning ska framtidsfullmakten bidra till att täcka behovet av stöd till dem som behöver hjälp.

Ska kunna prövas i domstol

Fullmaktshavaren avgör när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas möjlighet att få frågan prövad i domstol. Fullmaktshavaren är skyldig att vara lojal mot och samråda med fullmaktsgivaren, som också ska få utse en särskild granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att begära redovisning av uppdraget och få agera om fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende.

Dessutom lägger regeringen i samma lagrådsremiss fram ett förslag om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Förslaget skapar en rättslig ram för sådana åtgärder som många anhöriga redan i dag utför.

Framtidsfullmakter, som redan införts eller är på väg i våra nordiska grannländer, har diskuterats länge i Sverige. Bankföreningens medlemmar har varit kritiska till de tidigare förslag som har lagts fram, på grund av osäkerhet om giltighet av fullmakten och behörighet med mera för fullmaktshavaren vis à vis fullmaktsgivaren, det vill säga bankens kund.

Kontrollera fullmaktens existens

När det gäller det aktuella förslaget anser Bankföreningen att det bör införas ett nationellt register för framtidsfullmakter så att bankerna kan kontrollera fullmaktens existens och ikraftträdande. Bankföreningen verkar för att ett sådant tillägg görs i lagstiftningen.

Proposition till riksdagen väntas senast i början av 2017. Regeringen föreslår att de nya reglerna ska gälla från den 1 juli 2017.

Publicerad den 13 december 2016