Bankfokus Nr 4, 2017

Mandatet till Finansinspektionen för brett anser Bankföreningen

Riksdagen röstade den 13 december igenom regeringens proposition Ytterligare verktyg för makrotillsyn. Ingen hänsyn har tagits till den kritik som Lagrådet och Bankföreningen riktat mot förslaget.

   Lagrådets kritik handlar om att kravet på bankerna att inte bidra till finansiella obalanser är för allmänt hållet och att det inte går att dra några säkra slutsatser om räckvidden. Lagrådet ansåg att lagtexten borde kunna preciseras bättre, vilket regeringen inte gjorde. Kritiken går i linje med det Bankföreningen har framfört i flera instanser, senast i form av en skrivelse till riksdagens finansutskott, tillsammans med Sparbankernas Riksförbund.

– Mandatet borde ha avgränsats till åtgärder som tydligt kan motiveras med risker för den finansiella stabiliteten och till åtgärder som har väl underbyggda konsumentskyddande syften. En sådan avgränsning är avgörande för att undvika att det genomförs långtgående statliga regleringar av hushållens och företagens lån och krediter i stället för lämpligare och effektivare åtgärder inom andra politikområden eller andra myndigheters ansvarsområden, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Bankföreningen ville även att regeringen skulle få helhetsansvaret för avvägningen av vilka åtgärder som är mest samhällsekonomiskt effektiva, och att riksdagen skulle fått möjlighet att granska hur makrotillsynen bedrivs.

– Från ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att riksdagen ges möjlighet att dels utvärdera om Finansinspektionen bedriver makrotillsynen enligt sitt mandat, dels försäkra sig om att regeringen fullföljer sitt ansvar. Därför borde riksdagen ge regeringen och Finansinspektionen i uppdrag att årligen komma in med en skriftlig redogörelse till finansutskottet om makrotillsynen och i samband med detta hålla en öppen utfrågning i utskottet, anser Hans Lindberg.

 

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 7