Bankfokus Nr 1, 2017

Svårt applicera krav på lämplighetsprövning på svenska företag

Förslagen till nya riktlinjer för lämplighetsprövning av bankens styrelseledamöter tar inte tillräcklig hänsyn till att bolagsstyrningsmodellerna ser olika ut inom EU. Det kan därför bli svårt eller i vissa fall omöjligt för svenska företag att applicera kraven, anser Bankföreningen.

BOLAGSSTYRNING OCH KONTROLL   |   Det är Eba, den europeiska bankmyndigheten, och Esma, den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som har tagit fram riktlinjerna, i avsikt att harmonisera företagens och de nationella tillsynsmyndigheternas tillämpning av kapitaltäckningsdirektivet, CRD IV, och direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II).

Bankföreningen, som har lämnat synpunkter på förslaget, har kritik på flera punkter.

Åsa Arffman, expert på bolagsrättsliga frågor på Bankföreningen

– Man har inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till de olika bolagsstyrningsmodellerna som finns inom EU. Riktlinjerna utgår från ett dualistiskt system med två styrelsenivåer: en övervakande, kontrollerande nivå och en exekutiv nivå, på det sätt man har i Tyskland. I Sverige har vi bara en styrelsenivå. Den höga detaljeringsgraden ger litet utrymme för flexibilitet, vilket gör det svårt och i vissa fall omöjligt för svenska företag att applicera kraven, säger Åsa Arffman, expert på bolagsrättsliga frågor på Bankföreningen.

Förslaget innehåller också krav på förhandsprövning, det vill säga innan en styrelseledamot kan utses av stämman ska tillsynsmyndigheten genomföra en lämplighetsprövning.

– Ett sådant krav skulle skapa praktiska problem för företagen och förlänga nomineringsprocessen inför stämmorna. Även om myndighetens handläggningsprocess föreslås vara tidsbegränsad finns ingen garanti för att myndigheten kommer att hålla tiden, säger Åsa Arffman.

Riktlinjerna anger också detaljerade kriterier för hur ledningspersonernas kunskaper och erfarenheter, såväl individuellt som kollektivt, ska bedömas. Kriterier för att bedöma anseende, ärlighet, integritet och den tid som de lägger ned på uppdraget anges också.

– Även om det kan vara berättigat att gå längre i harmoniseringen av tillsynen, saknas en analys som visar att det finns ett faktiskt behov av ett nytt paket med långtgående och detaljerade regler. Inte minst mot bakgrund av det redan finns flera andra regleringar på området. Ytterligare regler ökar komplexiteten och riskerar bli kontraproduktivt.

Kraven på lämplighetsprövning utvidgas till att omfatta vissa nyckelpositioner även om de inte ingår i styrelsen, såsom chefen för de interna kontrollfunktionerna och finanschefen.

– Vi ifrågasätter om kapitaltäckningsdirektivet ger Eba mandatet att reglera lämplighetsprövning av personer utanför styrelsekretsen, säger Åsa Arffman.

Behöriga myndigheter förväntas ha införlivat riktlinjerna vid halvårsskiftet.

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 7