Bankfokus Nr 1, 2017

Branschinitiativ kring information om hållbarhet i företagsutlåningen

För att konsumenter lättare ska se hur banken arbetar med hållbarhet i kreditgivningen till företagskunder, börjar några av Bankföreningens medlemsbanker publicera ett särskilt faktablad under april. Det är ett branschinitiativ från Bankföreningen.

  I faktabladet, Hållbarhetsöversikt – kreditgivning till företag, kommer varje bank att redovisa sin bankspecifika information enligt en gemensam modell. Informationen är redan offentlig och finns bland annat i hållbarhetsrapporter och på webbsidor, men blir genom sammanställningen i faktabladet mer överskådlig och lättare att jämföra.

Faktabladet ska innehålla information om hur banken generellt ser på hållbarhet, och särskilt hållbarhet i sin kreditgivning. Det ska också framgå vilka företagssektorer som banken har lånat ut till. Vilka internationella policys om hållbarhet som banken anslutit sig till samt om banken antagit sektorspecifika riktlinjer (för till exempel energisektorn) för sin utlåning till företag ska också redovisas.

Finansinspektionen har uttalat att bankerna bör bli mer transparenta när det gäller hur de beaktar hållbarhet i kreditgivningen till företag. Branschinitiativet är ett led i att uppfylla detta. Mer information om branschinitiativet finns på Bankföreningens hemsida.

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 7