Bankfokus Nr 1, 2017

Fakta om bankvinster

De svenska fyra stora bankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank gjorde under 2016 en sammanlagd vinst på 103 miljarder före skatt. Det kan tyckas mycket men jämför man bankernas avkastning på eget kapital med andra stora företag på Stockholmsbörsen visar det sig att bankerna har en lägre lönsamhet än genomsnittet.

Bankernas verksamhet och vinster fördelat på länder

De fyra stora svenska bankerna har samtliga omfattande verksamhet utomlands. Av de totalt 73 000 anställda i de fyra bankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank vid utgången av år 2015 var 58 procent – motsvarande 42 000 personer – anställda i andra länder än Sverige. 

Figur 1.  Geografisk fördelning av bankernas anställda 2015

Fakta om bankvinster

Den stora utlandsverksamheten speglas också i hur rörelseresultat och bolagsskatt fördelas mellan Sverige och övriga länder. Av figur 2 framgår att över hälften av de fyra bankernas rörelseresultat såväl år 2015 som år 2016 härrör från verksamhet i andra länder än Sverige. 

Figur 2.  Geografisk fördelning av rörelseresultat 2015 och 2016

Fakta om bankvinster

Figur 3 visar hur mycket bolagsskatt bankerna betalat i Sverige respektive i övriga länder under de två senaste åren. I Sverige är bankerna bland de allra största skattebetalarna. De står sammanlagt för cirka tio procent av all bolagsskatt. 

Figur 3.  Bankernas bolagsskatt i Sverige respektive övriga länder 2015 och 2016, miljoner kronor

Fakta om bankvinster

 

Bankernas vinster jämfört med andra företag och branscher

Bankernas vinster är stora i kronor räknat. År 2016 uppgick de till totalt 103 miljarder kronor före skatt. Som framgår ovan kom dock mer än hälften – eller 54,6 miljarder kronor ⎼ av vinst­erna från verksamhet i andra länder. 

För att på ett rättvist sätt jämföra bankernas vinster med andra länder måste man ta hänsyn till att bankerna har stor omsättning och generellt sett binder mycket mer kapital än vad som är fallet i andra branscher. Det bästa sättet att åstadkomma jämförbarhet mellan olika typer av företag och olika branscher är att utgå från det gängse vinstmåttet avkastning på eget kapital. Där sätts rörelseresultatet i kronor i relation till det kapital som ägarna bundit i verksamheten. 

I figur 4 visar vi avkastning på eget kapital år 2016 för de största företagen på Stockholms­börsen. Som framgår har de mest vinstrika företagen en avkastning på eget kapital i storleksordningen 30 procent. Den mest lönsamma av de fyra stora svenska bankerna placerar sig på plats 20 när vi rangordnar de 40 företagen. 

Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital för de fyra bankerna var 11,5 procent år 2016. För de övriga företagen uppgick den genomsnittliga avkastningen på eget kapital till 13,7 procent. Motsvarande siffror för år 2015 var 12,3 procent för bankerna och 14,8 procent för de övriga stora företagen. 

Figur 4.  Avkastning på eget kapital år 2016 för de största företagen på Stockholmsbörsen, procent

Motsvarande jämförelse av bankernas vinster i jämförelse med vinstnivån i andra företag kan göras över en längre period. Av figur 5 framgår den genomsnittliga vinsten i bankerna jämfört med den genomsnittliga vinsten i övriga stora företag i ett femårsperspektiv. Vi ser där att gruppen övriga företag har haft högre genomsnittlig vinst under fyra av de fem senaste åren. 

Figur 5.  Genomsnittlig avkastning på eget kapital år 2012-2016, procent

Fakta om bankvinster

Avslutningsvis jämför vi i figur 6 den nordiska finansbranschens lönsamhet jämfört med andra nordiska branscher. Siffrorna visar för respektive bransch det tioåriga genomsnitt för avkast­ning på eget kapital. 

Figur 6.  Nordiska branschers tioåriga genomsnitt för avkastning på eget kapital, procent. Källa: SEB Equity research, 2017

Fakta om bankvinster

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 7