Bankfokus Nr 1, 2017

Svårbegripliga krav i nya ägarprövningsregler

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter för ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning. Bankföreningen som har yttrat sig över förslaget ser behov av förtydliganden.

Åsa Arffman, Bankföreningens penningtvättsexpert

BOLAGSSTYRNING OCH KONTROLL   |  – Syftet bakom vissa krav är oklart och därför svårt att förstå. Det gäller bland annat att en styrelseledamot ska lämna referenser från arbetstagare personen har haft under sig de senaste sex åren. Det framgår inte varför denna information ska lämnas eller hur den är tänkt att användas, säger Åsa Arffman expert på bolagsrättsliga frågor på Svenska Bankföreningen.

Enligt förslaget bör kraven även tillämpas för arbetstagarledamöter, vilket kan krocka med att arbetstagarorganisationernas rätt eller möjlighet att utse representanter i styrelsen inte får begränsas.

– Det uppstår även problem när det kommer till företagets egen lämplighetsbedömning av de enskilda styrelseledamöterna, eftersom de krav på kunskap och erfarenhet som ett företag ställer på sina styrelseledamöter inte heller kan inverka på arbetstagarorganisationernas möjlighet att utse representanter. Det bör därför tydliggöras att arbetstagarrepresentanter inte ska omfattas av företagets lämplighetsbedömning av enskilda styrelseledamöter, säger Åsa Arffman.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft samtidigt som Ebas tekniska standarder kring ansökan om auktorisation av kreditinstitut, troligtvis hösten 2017.

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 7