Stibor

Meddelanden

26 februari 2017

Stiborkommittén utför årligen en genomgång av Ramverk för Stibor. Härmed lämnas förslag till revidering inom två områden under ramverkets del 2:

Ramverkets del 2, sid 1: Ett nytt stycke införs ” Under tid för handel ska behörig personal i banken finnas tillgänglig för eventuell handel med övriga Stiborbanker.”

Ramverkets del 2, sid 2: Ett förtydligande införs kring Stiborbankernas handelsposter genom en kolumn A för Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank samt en kolumn B för LF Bank och SBAB.

Synpunkter på ändringsförslagen lämnas skriftligen genom mail till info@swedishbankers.se, fram till och med den 26 mars 2018.

Konsultation 3 om ramverket 2018


11 oktober 2017

Europaparlamentets och Rådets förordning (eu) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Förordningen har till syfte att säkerställa robusta och transparenta system för tillhandahållande av referensvärden , som till exempel interbankräntor, samt att upprätthålla ett gott förtroende för dessa.

Förordningen träder ikraft den 1 januari 2018. Enligt förordningens övergångsbestämmelser tillåts en indexleverantör som tillhandahåller ett referensvärde den 30 juni 2016 att ansöka om auktorisation eller registrering senast den 1 januari 2020.

Bankföreningen är sedan den 4 mars 2013 huvudman för Stibor. Föreningen har som ambition att i god tid före utgången av 2019 lämna in en ansökan om auktorisation som administratör för Stibor, enligt förordningen.  

Inför detta pågår förnärvarande analyser med syfte att identifiera behov av kompletterande åtgärder för att tillfullo uppfylla förordningens samtliga krav så som organisation, styrning, kontroll och transparens.

 


18 maj 2015

Korrigering av Stiborfixingen T/N 

Stiborkommittén har beslutat att i enlighet med Stiborramverket korrigera Stiborfixingen T/N för onsdagen den 13 maj.

Korrekt Stiborfixing T/N (Tomorrow/Next) för den dagen är -0,288. Korrigeringen görs med anledning av ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit.

Stiborkommittén har också beslutat att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan införas för att minimera risken för fel i processen för att fastställa Stibor.

Nasdaq kommer i egenskap av beräkningsombud för Stibor att i ett börsmeddelande publicera det korrekta värdet.


13 maj 2015

Stiborfixingen för T/N den 13 maj

Onsdagen den 13 maj publicerades Stiborfixingen för T/N till -0,182. Stiborfixingen för T/N den 13 maj skulle ha varit -0,288. Avvikelsen, vilken beror på ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit, utreds vidare och kommer att tas upp i Stiborkommittén.