Stibor

Meddelanden

18 oktober 2018

Stibor kritiskt referensvärde enligt EU:s förordning om referensvärden

EU-kommissionen har beslutat att införa den svenska referensräntan Stibor, Stockholm Interbank Offer Rate, i sin förteckning över kritiska referensvärden enligt EU:s förordning om referensvärden, (Benchmarkförordningen, BMR).

Bankföreningen förbereder för en ansökan om auktorisation som Administratör enligt förordningens regler och övergångsbestämmelser. Enligt förordningens övergångsregler ges Bankföreningen möjlighet att lämna in sin ansökan som administratör för Stibor fram till den 1 januari 2020. Vi beräknar kunna lämna in en ansökan under det tredje kvartalet 2019.


18 april 2018

Tekniska problem hos Nasdaq påverkar Stibor

Med anledning av tekniska problem hos Nasdaq Nordic har fixingen av Stibor blivit försenad idag (18/4). Nasdaq publicerade klockan 11:46 via ett börsmeddelande dagens fixing för Stibor för samtliga löptider.


11 oktober 2017

Europaparlamentets och Rådets förordning (eu) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Förordningen har till syfte att säkerställa robusta och transparenta system för tillhandahållande av referensvärden , som till exempel interbankräntor, samt att upprätthålla ett gott förtroende för dessa.

Förordningen träder ikraft den 1 januari 2018. Enligt förordningens övergångsbestämmelser tillåts en indexleverantör som tillhandahåller ett referensvärde den 30 juni 2016 att ansöka om auktorisation eller registrering senast den 1 januari 2020.

Bankföreningen är sedan den 4 mars 2013 huvudman för Stibor. Föreningen har som ambition att i god tid före utgången av 2019 lämna in en ansökan om auktorisation som administratör för Stibor, enligt förordningen.  

Inför detta pågår förnärvarande analyser med syfte att identifiera behov av kompletterande åtgärder för att tillfullo uppfylla förordningens samtliga krav så som organisation, styrning, kontroll och transparens. 


18 maj 2015

Korrigering av Stiborfixingen T/N 

Stiborkommittén har beslutat att i enlighet med Stiborramverket korrigera Stiborfixingen T/N för onsdagen den 13 maj.

Korrekt Stiborfixing T/N (Tomorrow/Next) för den dagen är -0,288. Korrigeringen görs med anledning av ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit.

Stiborkommittén har också beslutat att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan införas för att minimera risken för fel i processen för att fastställa Stibor.

Nasdaq kommer i egenskap av beräkningsombud för Stibor att i ett börsmeddelande publicera det korrekta värdet.


13 maj 2015

Stiborfixingen för T/N den 13 maj

Onsdagen den 13 maj publicerades Stiborfixingen för T/N till -0,182. Stiborfixingen för T/N den 13 maj skulle ha varit -0,288. Avvikelsen, vilken beror på ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit, utreds vidare och kommer att tas upp i Stiborkommittén.