Stibor

Meddelanden

20 september 2019

Fortsatt fel i Bloombergs system

Financial Benchmarks Sweden har fått information om fortsatt fel i Bloombergs system. Felet innebär att Bloomberg inte kan publicera Stiborbidrag eller Stiborfixing när värdet är 0.000. I de fall då panelbankens stiborbidrag är 0.000 eller om Stiborfixing beräknas till 0.000 visar Bloombergs system felaktigt ett tidigare publicerat värde. Bloomberg håller på att utreda felet.


13 september 2019

Stibors anpassning till Benchmarkförordningen

Våren 2019 meddelade EU Kommissionen att en politisk överenskommelse gjorts kring Benchmarkförordningens övergångsbestämmelser vilket ger kritiska benchmarks ytterligare två år för anpassningen till BMR. Då Stibor är klassat som ett kritiskt benchmark innebär detta att en ansökan om tillstånd ska vara inlämnad till Finansinspektionen senast den 31 december 2021. FBS har beslutat att använda en del av den extra tid som nu lämnats för en anpassning till BMR, men också tillse att en ansökan om auktorisation lämnas in under 2020.

Läs mer


29 augusti 2019

Felaktig publicering hos Bloomberg

Financial Benchmarks Sweden har fått information om ett fel i Bloombergs system. Felet innebär att Bloomberg inte kan publicera Stiborbidrag eller Stiborfixing när värdet är 0.000.

I de fall då panelbankens stiborbidrag är 0.000 eller om Stiborfixing beräknas till 0.000 visar Bloombergs system felaktigt ett tidigare publicerat värde.

Bloomberg utreder felet och kommer att åtgärda det snarast.


6 mars 2019

Referensräntor i förändring

I Europa pågår ett omfattande arbete med att anpassa dagens interbankräntor till den så kallade Benchmarkförordningen, som kom i januari 2018. Som en följd av den nya förordningen bildades Financial Benchmarks Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen, som sedan januari 2019 bedriver Stiborverksamheten. Parallellt pågår ett arbete i Bankföreningen med att ta fram alternativa referensräntor.

Läs mer


4 december 2018

Arbetsgrupp för alternativ till Stibor

I Sverige bildas nu en arbetsgrupp med syfte att utreda och ta fram komplement och alternativ till Stibor, en interbankränta som används som referensränta för många finansiella kontrakt.

Arbetsgruppen består av de banker som idag deltar i framtagandet av Stibor och som observatörer deltar Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Bankföreningen. Arbetet har inletts på initiativ av Bankföreningen, som även administrerar arbetsgruppen. Syftet är att lämna en rekommendation under den senare delen av 2019 om komplement och/eller alternativ till Stibor.

Arbetsgruppen kommer under arbetets gång att kommunicera sina förslag till andra aktörer som verkar på de finansiella marknaderna genom rundabordssamtal och öppna konsultationer. Arbetsgruppens mötesprotokoll publiceras på Bankföreningens hemsida.

Arbete med att ta fram komplement och/eller alternativ till interbankräntor har även påbörjats internationellt med anledning av att interbanktransaktionerna minskar. Inom större valutaområden, som de för brittiska pund, US Dollar och Euro, har arbetet med att utveckla alternativa referensräntor redan pågått under en tid.


26 november 2018

Ändringar i Stibors ramverk del 1

Som ett led i anpassningen till Benchmarkförordningen har Bankföreningen bildat ett helägt dotterbolag, Financial Benchmarks Sweden AB, med syftet att ta över föreningens Stiborverksamhet.

Anpassningen till förordningen kommer att ske under 2019. Financial Benchmarks Sweden AB avser att under den senare delen av 2019 lämna in en ansökan om auktorisation till Finansinspektionen.

Som en följd av detta behöver anpassningar göras i Stibors ramverk del 1, vilket bland annat innebär att styrelsen i Financial Benchmarks tar över den roll som Bankföreningens styrelse har för närvarande.

Synpunkter på ändringsförslagen kunde lämnas senast den 27 december 2018.

Konsultation om Stiborramverkets del 1


18 oktober 2018

Stibor kritiskt referensvärde enligt EU:s förordning om referensvärden

EU-kommissionen har beslutat att införa den svenska referensräntan Stibor, Stockholm Interbank Offer Rate, i sin förteckning över kritiska referensvärden enligt EU:s förordning om referensvärden, (Benchmarkförordningen, BMR).

Bankföreningen förbereder för en ansökan om auktorisation som Administratör enligt förordningens regler och övergångsbestämmelser. Enligt förordningens övergångsregler ges Bankföreningen möjlighet att lämna in sin ansökan som administratör för Stibor fram till den 1 januari 2020. Vi beräknar kunna lämna in en ansökan under det tredje kvartalet 2019.


18 april 2018

Tekniska problem hos Nasdaq påverkar Stibor

Med anledning av tekniska problem hos Nasdaq Nordic har fixingen av Stibor blivit försenad idag (18/4). Nasdaq publicerade klockan 11:46 via ett börsmeddelande dagens fixing för Stibor för samtliga löptider.


11 oktober 2017

Europaparlamentets och Rådets förordning (eu) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Förordningen har till syfte att säkerställa robusta och transparenta system för tillhandahållande av referensvärden , som till exempel interbankräntor, samt att upprätthålla ett gott förtroende för dessa.

Förordningen träder ikraft den 1 januari 2018. Enligt förordningens övergångsbestämmelser tillåts en indexleverantör som tillhandahåller ett referensvärde den 30 juni 2016 att ansöka om auktorisation eller registrering senast den 1 januari 2020.

Bankföreningen är sedan den 4 mars 2013 huvudman för Stibor. Föreningen har som ambition att i god tid före utgången av 2019 lämna in en ansökan om auktorisation som administratör för Stibor, enligt förordningen.  

Inför detta pågår förnärvarande analyser med syfte att identifiera behov av kompletterande åtgärder för att tillfullo uppfylla förordningens samtliga krav så som organisation, styrning, kontroll och transparens. 


18 maj 2015

Korrigering av Stiborfixingen T/N 

Stiborkommittén har beslutat att i enlighet med Stiborramverket korrigera Stiborfixingen T/N för onsdagen den 13 maj.

Korrekt Stiborfixing T/N (Tomorrow/Next) för den dagen är -0,288. Korrigeringen görs med anledning av ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit.

Stiborkommittén har också beslutat att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan införas för att minimera risken för fel i processen för att fastställa Stibor.

Nasdaq kommer i egenskap av beräkningsombud för Stibor att i ett börsmeddelande publicera det korrekta värdet.


13 maj 2015

Stiborfixingen för T/N den 13 maj

Onsdagen den 13 maj publicerades Stiborfixingen för T/N till -0,182. Stiborfixingen för T/N den 13 maj skulle ha varit -0,288. Avvikelsen, vilken beror på ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit, utreds vidare och kommer att tas upp i Stiborkommittén.