Bankfokus Nr 4, 2019

Vd har ordet

Ett effektivt informationsutbyte och samarbete mellan banker och myndigheter är en förutsättning för arbetet mot penningtvätt och bekämpning av terrorfinansiering.

Hans Lindberg vd, Svenska Bankföreningen

Bankerna behöver information för att kunna skapa sig en helhetsbild där en enskild transaktion ofta är en del av ett större upplägg. Varje bank övervakar de transaktioner och aktiviteter som sker i den egna verksamheten och ser bara en begränsad del av vad som kan vara en mycket större kedja av transaktioner. Bankerna beräknas bara i år anmäla omkring 20 000 misstänkta transaktioner till polisen – utan att få feedback tillbaka. Om banken kunde få information om de kunder och transaktioner som kommer före och efter i kedjan, skulle banken bättre kunna avgöra om en transaktion utgör en del i ett större penningtvättsupplägg.

Tillgång till sådan information skulle kunna leda till en mer träffsäker rapportering och en mer precis övervakning. Den skulle också kunna leda till ett bättre underlag för bankerna och därmed undvika onödiga kontroller av kunder. Problematiken med att upptäcka och förebygga komplexa penningtvättsupplägg lyfts också fram i den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019.

För att bistå regeringen har Bankföreningen därför utfört ett noggrant arbete där vi har utformat konkreta lagändringar som gör det möjligt för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen samt banker att inhämta, behandla och dela relevant information emellan sig. Det föreslås också att bankerna ska kunna utbyta information med andra verksamhetsutövare. Åtgärderna skickades via en framställning till regeringen i slutet av oktober (läs mer om våra förslag).

Bara veckor efter framställningen följde regeringen upp våra åtgärder och presenterade en utredning som i breda avseenden ska utreda våra föreslagna åtgärder. Finansmarknadsminister Per Bolund lyfte bland annat detta på Bankmötet (vilket du kan läsa mer om här).

Bankföreningen har även låtit konsultföretaget Oliver Wyman ta fram en rapport, ”Sammanslutning mot finansiell brottslighet – Hur offentlig-privat samverkan kan förbättra arbetet mot penningtvätt”. En åtgärd som föreslås är att inrätta en samarbetsorganisation mellan den offentliga och den privata sektorn i syfte att nå en utökad informationsdelning (läs mer på www.swedishbankers.se).

Den internationella organiserade brottsligheten kommer inte att försvinna och arbetet med att förhindra att bankerna utnyttjas för penningtvätt kommer att behöva fortsätta. Frågan står därför högt upp på dagordningen även nästa år och branschen ska arbeta målmedvetet tillsammans med myndigheter för att ständigt stärka arbetet och samordningen mot penningtvätt.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla medarbetare på Bankföreningen, samt alla medlemmar i våra kommittéer och grupper, för ett intensivt och produktivt år och så vill jag önska alla läsare trevlig läsning och en fröjdefull jul.    

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 9