Bankfokus Nr 4, 2019

Regeringen ska utreda ökat informationsutbyte vid penningtvätt

Regeringen går nu Bankföreningen till mötes när det gäller förslaget om ökade möjligheter till samverkan och informationsdelning mellan banker och myndigheter för att stoppa penningtvätt.

- Vi måste vända på många olika stenar för att få bukt med penningtvätten. Den är i grunden oacceptabel och vi måste göra vad vi kan för att stoppa den, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en intervju i samband med Bankmötet.

Bankföreningen har drivit på för att få till konkreta lagändringar i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu tillsätter regeringen en utredning som får i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt. Det innefattar bland annat former för informationsutbyte mellan bankerna och berörda myndigheter som ansvarar för penningtvättstillsynen. 

- Vi tycker att det här är viktigt inte minst för att man ska kunna arbeta förebyggande, undvika risker och kunna informera varandra när man ser risker, säger Per Bolund.

Utredningen kommer bland annat att titta på vilka metoder som används i andra länder för informationsdelning mellan banker och myndigheter. Per Bolund är medveten om att det finns en utmaning när det gäller att skydda den personliga integriteten samtidigt som information, som många gånger är sekretessbelagd, delas mellan olika aktörer.

- Men det finns goda exempel, till exempel Storbritannien, där man hittat metoder. Men det krävs ju också att det fungerar under svenska förhållanden så vi kommer inte bara att kopiera utan måste hitta metoder som passar för Sverige, säger Per Bolund.

Utredningen arbetar under nästa år och ska redovisa sina slutsatser och förslag till lagändringar senaste 31 december.

- Det betyder att vi har underlag för beslut efter 2020. Och vi är angelägna om att snabbt komma med åtgärder, säger Per Bolund.

Även när det gäller den gröna omställningen i den finansiella sektorn finns mer att göra. Branschen har börjat arbeta med de här frågorna men det är en ganska lång sträcka kvar, enligt Per Bolund.

Det handlar bland annat om att förbättra informationen och transparensen till kunder och investerare. Och inte minst handlar det om att aktivt minska finansflödena till det som är ohållbart och förstör planeten, enligt finansmarknadsministern.

Per Bolund menar att transparensen på finansmarknaden är för låg ur ett hållbarhetsperspektiv. Kreditgivning och låneverksamhet är till exempel områden som kräver bättre genomlysning.

- För att vi ska ha förtroende för bankerna som kunder behöver vi ju veta att pengarna hanteras med ansvarsfullhet i alla delar. Det gäller även lån till nya investeringar. Vi behöver få mer redovisning av hur utlåningen förhåller sig till hållbarhetsmålen, säger han.

Finansmarknadsministern vill bland annat att Sverige skyndsamt ska implementera TCFD, som standard i finansbranschen, annars väntar reglering. TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, är G20:s rekommendationer som handlar om att redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker i verksamheten.

- Metoden ger tydliga rekommendationer om hur man jobbar med rapportering och scenarioanalyser. Den ger inte bara en ögonblicksbild av hur det ser ut i dag utan ska också få verksamheten att lyfta blicken och rapportera hur portföljen anpassas framåt, säger han.

Flera svenska aktörer har redan börjat rapportera enligt TCFD, men Per Bolund vill se att principerna blir norm i den svenska finansbranschen. Skiftet har inletts, men går det för långsamt att införa den nya standarden är Per Bolund beredd att ta till lagstiftning.

- Vi har visat tidigare att vi är beredda att reglera redovisningen och vi kan komma i ett läge där vi reglerar igen om inte branschen själv visar att man är beredd att gå tillräckligt långt, säger han.

Samtidigt pågår ett arbete på EU-nivå där kommissionen jobbar med en handlingsplan för en hållbar finansmarknad.

- Även där finns rapporteringsreglerna med. Så blir det inte på nationell nivå kan det mycket väl komma reglering på EU-nivå, säger Per Bolund.    

Text: Mikael Gianuzzi

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 9