Bankfokus Nr 4, 2019

Bankföreningen föreslår lagändringar för att effektivisera arbetet mot penningtvätt

Bankföreningen lämnade den 29 oktober en framställning till regeringen med förslag hur vissa lagar och förordningar kan ändras för att ge bättre förutsättningar för en effektiv bekämpning av penningtvätt.

Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen

- Ett effektivt informationsutbyte är en förutsättning för att bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism ska bli mer verkningsfull. Bankföreningen har drivit frågan i många år. Lagstiftningen hindrar idag ett sådant informationsutbyte, säger Hans Lindberg, Bankföreningens vd.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska kunna dela uppgifter med bankerna, om de kan bedöms ha betydelse för bankernas möjlighet att upptäcka och förhindra penningtvätt, anser Bankföreningen och föreslår ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Bankföreningen föreslår också att Finansinspektionen ska åläggas en skyldighet att informera verksamhetsutövarna (det vill säga bland andra bankerna) om de samlade riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utöver det anser Bankföreningen att en bestämmelse ska införas i kreditupplysningslagen som ger verksamhetsutövarna möjlighet att inhämta kreditupplysningar vid misstanke om penningtvätt.

Bankföreningen begärde att framställningen överlämnas till den utredning som regeringen hade aviserat och som sedan tillsattes den 7 november. Utredningen ska föreslå reformer för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förutsättningarna för informationsdelning mellan banker och berörda myndigheter är något av det utredningen ska titta på. Utredningen ska vara klar i december nästa år.   

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 9