Bankfokus Nr 4, 2019

Hållbarhet och penningtvätt – tunga teman på Bankmötet

I november höll Bankföreningen det årliga Bankmötet med inbjudna från branschen, myndigheterna och politiken. Årets möte inriktades på två ämnen: finanssektorns roll i klimatomställningen samt arbetet mot penningtvätt. Bland talarna fanns finansmarknadsminister Per Bolund, docent Ben Caldecott från universitetet i Oxford och Sir Rob Wainwright, tidigare Europolchef, numera partner på Deloitte.

Erik Thedéen, Finansinspektionens generaldirektör, Carina Åkerström, Handelsbankens vd, och Hans Lindberg, Bankföreningens vd, under panelsamtalet om penningtvätt.
Nicklas Lundh, chef för Finanspolisen, Linda H Staaf, chef för underrättelse-enheten vid Nationella operativa avdelningen vid polisen, och Erik Thedéen.

Först upp på scenen var Bankföreningens ordförande Johan Torgeby, vd på SEB, som konstaterade att frågan om hållbarhet har gått från att intressera en mindre krets miljömedvetna till att vara något som engagerar på alla håll; kunder, kreditvärderingsinstitut, lagstiftare och politiker.

I sitt anförande tog han upp milstolpar för hållbar ekonomisk aktivitet i världen. Avstampet var 1972 då FN uppmärksammade frågan på en konferens om hållbar utveckling. På 90-talet började finanssektorn erbjuda etiska fonder. Johan Torgeby arbetade då själv på Robur med förvaltning av etiska penningmarknadsfonder. År 2006 lanserades PRI, Principles for Responsible Investments, av FN, men det Johan Torgeby kallar en vattendelare är 2008 då den första institutionella gröna obligationen emitterades av Världsbanken.

- Sedan dess har det här bara fullständigt eskalerat och nu är det inte längre någon debatt: vi behöver inte längre diskutera OM detta är viktigt utan vi kan övergå till att prata om HUR vi ska göra det, sa han.

Och mycket görs redan i den finansiella sektorn, som numera har en lång lista gröna produkter i sortimentet.

- Antalet dollar som förvaltas under principerna för responsible investments har mer än tiofaldigats på tio år. Än mer exponentiell kraft finns det i hållbara lån. Gröna obligationer är den största delen, men nu kommer även gröna banklån och bolån.

Ben Caldecott, expert på hållbarhet och finans från universitetet i Oxford.

I september i år samlades 130 banker i världen och skrev under Principles for Responsible Banking, bland andra de fem stora bankerna i Sverige.

- Samarbete är sannolikt lösningen, sa han.

Samarbete var också ett nyckelord under eftermiddagen för ämnet penningtvätt. Johan Torgeby beskrev bankernas uppgift att inom sitt eget system förebygga och hindra penningtvätt, och rapportera misstänkta transaktioner till polisen. Myndigheter som polis, Finansinspektionen och Bolagsverket har också var och en på sitt håll ett stort ansvar i att försöka hindra penningtvätt, fortsatte han.

- Men om vi verkligen vill komma längre än att bara vara compliant, om vi vill komma åt finansiell brottslighet, då behöver vi göra något annat. Borde inte nästa steg vara samarbete? frågade han retoriskt.

Bankföreningens vd, Hans Lindberg, tog upp tråden om samarbete i sitt anförande, och berättade om Bankföreningens senaste framställan till regeringen om penningtvättsregelverket, som överlämnades i oktober.

- Det nuvarande systemet lider brist på samarbete och informationsflöden. Bankföreningen har konsekvent sedan 2006 drivit frågan om att öppna för informationsutbyte. I framställan kommer vi med skarpa lagförslag till regeringen, som skulle kunna implementeras direkt om man vill. Ändringarna ska göra det möjligt för myndigheterna att berätta för bankerna vad de ska leta efter och var, och att ge feedback till bankerna om det de rapporterat är skarpa grejer eller om de är på fel spår.

Högt upp på Bankföreningens agenda står också Basel 4, slutförandet av Baselregelverket om kapitaltäckning. EU-kommissionen håller nu på att utarbeta förslag till hur det ska implementeras i EU. Bland annat införs ett globalt riskviktsgolv, som gör att kapitalkravens ursprungliga koppling till risk blir mycket svagare. Som förslaget ser ut nu skulle konsekvensen bli att de banker som har lägst andel problemlån, högst kreditbetyg och hög kapitaltäckning ska kapitaliseras allra mest, enligt Hans Lindberg.

- Det skulle slå mot svenska företags kreditförsörjning. Ränteuppgången skulle bli betydande särskilt för företag som saknar rating och för små och mellanstora företag.

 

- Gudskelov har den tyska regeringen vaknat upp och börjat agera, och i viss mån den danska också. Vi väntar på att även den svenska regeringen ska komma på banan, sa han med en passning till finansmarknads-minister Per Bolund som satt i publiken.

När Per Bolund en stund senare steg upp på scenen hade han med sig flera budskap till branschen, bland annat ett färskt beslut från regeringen att tillsätta en utredning som ska titta på hur informationsutbytet mellan banker och myndigheter ska underlättas när det gäller kampen mot penningtvätt.

Rob Wainwright, tidigare chef på Europol, numera partner på Deloitte, sa i sitt anförande att penningtvättsbekämpningen måste bli underrättelsebaserad och mer inriktad på kriminella för att kunna bli effektiv.

Om samhället har kommit en bit på vägen med bekämpningen av penningtvätt är kampen mot klimatförändringarna bara i början. Klimatomställningen för med sig enorma investeringsbehov, och innebär risker för både enskilda sektorer och ekonomin, var Ben Caldecotts budskap. Han leder ett forskningscenter i Oxford som tar fram verktyg för att hjälpa lagstiftare och finansbransch att hantera klimatomställningens risker och möjligheter.

Läs intervjuer med såväl Ben Caldecott och Rob Wainwright, som med finansmarknadsminister Per Bolund här i Bankfokus, där det också finns referat av de två paneldebatterna om penningtvätt respektive hållbarhet.   

Basel 4
Förslaget till hur Basel 4-reglerna ska implementeras i EU väntas från EU-kommissionen till nästa sommar.

Hur mycket kapitalkraven kommer att öka i olika länder till följd av Basel 4 har EBA, den europeiska tillsynsmyndigheten, beräknat.

Effekten på de europeiska räntorna, har analyserats av Copenhagen Economics, på uppdrag av EBF, den europeiska bankföreningen. Rapporten finns tillgänglig på www.copenhageneconomics.com.


Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 9