Bankfokus Nr 2, 2019

Nordiskt-baltiskt penningtvättsforum bildat

Med anledning av uppmärksamheten kring Baltikum och penningtvättsfrågor har Bankföreningen tagit initiativet att bilda Nordic Baltic AML Forum tillsammans med bankföreningarna i de övriga nordiska och baltiska länderna. Det övergripande syftet med samarbetet är att underlätta bankernas gränsöverskridande verksamhet och deras arbete mot penningtvätt.

Foto: iStockphoto.com/anshar73
Sara Ekstrand, penningtvättsexpert på Bankföreningen

Skillnader i ländernas penningtvättsregelverk orsakar merarbete för de banker som bedriver verksamhet över gränserna. I de fall skillnaderna inte är motiverade av till exempel särskilda nationella penningtvättsrisker eller omständigheter, bidrar de inte till en bättre riskhantering utan tar tid och resurser från mer motiverade åtgärder i arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Nordic Baltic AML Forum ska identifiera dessa omotiverade skillnader i lagstiftningar samt andra problem med regelverket.

- Om bankföreningarna i de olika länderna arbetar gemensamt för att påverka de nationella lagstiftningarna är möjligheterna att få till förändringar större, säger Sara Ekstrand, penningtvättsexpert på Bankföreningen.

Två frågor har redan identifierats. Den ena är behovet av att kunna utbyta information mellan banker. Den andra är att skapa möjligheter för banker och brottsutredande myndigheter att arbeta tillsammans.

- Det skulle ta övervakningen och utredningen av misstänkta transaktioner till en ny nivå. Inspirationen kommer från Storbritannien där man inrättat ett forum där banker kan diskutera penningtvättsmisstankar med brottsutredande myndigheter och dela information sig emellan.

För att kunna genomföra något sådant i Norden och Baltikum krävs dock lagändringar, av till exempel penningtvättslagen och lagar som reglerar olika typer av sekretess. Lettland har redan tagit det steget och där har bankerna betydligt bättre möjligheter att dela information sinsemellan. Det har bland annat resulterat i att man delar information om misstänkt penningtvätt och också om kunder som till exempel misstänks agera som målvakter. I Estland utreder man nu möjligheten att införa liknande regler. Svenska banker bör ha samma möjligheter som estniska och lettiska banker, anser Bankföreningen.

EU:s penningtvättsdirektiv är inte i sig optimalt utformat, vilket innebär att de nationella lagar som genomför direktivet riskerar att inte heller bli optimala. Samarbetet i Nordic Baltic AML Forum ger underlag för att driva frågor både nationellt och på EU-nivå genom den europeiska bankföreningen European Banking Federation, EBF.

De första mötena i forumet har hållits i Stockholm och Riga under våren. Nästa möte äger rum i Talinn i september.   

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 9