Bankfokus Nr 2, 2019

Bankföreningen kritisk till rapporteringsplikt för rådgivare

Bankföreningen är starkt kritisk till förslagen i betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91). Det framgår av det remissvar som Bankföreningen skickade in i slutet av april.

Ulrika Hansson, skatteexpert på Bankföreningen

Betänkandet, som delvis är baserat på ett EU-direktiv, går ut på att den som ger råd om lagliga skattearrangemang, så kallade skatteupplägg, ska rapportera detta till Skatteverket. Bankföreningen anser i sitt remissvar att förslagen är otydliga och innehåller bland annat diffusa definitioner, vilket kommer att skapa såväl tillämpnings- som tillsynsproblem. Begreppet rådgivare är så vitt utformat att en bank som öppnar ett konto för en kunds räkning kan riskera att behöva rapportera detta till Skatteverket eftersom kontoöppnande kan utgöra ett led i kundens skattearrangemang.

Avsaknaden av precision kommer att göra det svårt för enskilda bankanställda att avgöra om en transaktion utgör del av ett skatteupplägg. Trots otydligheterna kan den som inte rapporterar påföras mycket höga sanktionsavgifter.

- Detta är varken rättssäkert eller förutsägbart. EU-direktivet omfattar endast gränsöverskridande skattearrangemang men utredningen vill gå längre och införa rapporteringsplikt även för rent inhemska skattearrangemang. Det blir således fråga om en svensk överimplementering, säger Ulrika Hansson, skatteexpert på Bankföreningen.

Reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2020.   

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 9