Bankfokus Nr 2, 2019

Bankföreningen leder arbetet med alternativ referensränta

Arbetet med att ta fram komplement och/eller alternativ till interbankräntor pågår internationellt med anledning av att interbanktransaktionerna har minskat. Inom de större valutaområdena, som de för brittiska pund, US dollar och euro, har arbetet med att utveckla alternativa referensräntor pågått under en längre tid. I december förra året tog Bankföreningen initiativ till att bilda arbetsgruppen för alternativa räntor, som ska undersöka behovet av ett komplement och/eller ersättning till den svenska interbankräntan Stibor.

Varför ser man nu över behovet av alternativ referensränta?
– Anledningen är att den allra vanligaste referensräntan - Libor - är under avveckling och förslag till alternativa räntor till Libor håller på att tas fram. Det har fått till följd att många länder ser över behovet av alternativa referensräntor.  I Sverige tog Bankföreningen initiativet och startade arbetsgruppen för alternativa referensräntor (Agar) i december förra året, säger Jonny Sylvén, ekonom på Bankföreningen, som samordnar gruppen.

Varför ska Libor avvecklas?
– Efter att det år 2012 uppdagades att Libor hade manipulerats tog flera myndigheter världen över initiativ till att analysera hur interbankräntorna generellt fungerar och hur de används. Det ledde bland annat till att EU skärpte reglerna kring hur interbankräntor sätts för att liknande manipulationer ska kunna förhindras.

En undersökning som Riksbanken gjorde av den svenska interbankräntan Stibor visade att den inte hade utsatts för någon form av manipulation. Riksbanken såg dock ett behov av att förbättra styrningen och kontrollen av Stibor. Detta var anledningen till att Bankföreningen tog på sig ansvaret för Stibor i mars 2013.

Behövs en alternativ referensränta i Sverige?
– Bankföreningens uppfattning är att förtroendet för Stibor fortsatt är högt hos marknadens aktörer. Det finns idag inga planer på att avveckla Stibor. Men för att svenska företag ska kunna fortsätta göra affärer med andra företag i de länder som inför nya referensräntor behöver vi även ha samma typ av ränta för svenska kronor.

När ska arbetsgruppen vara klar med arbetet?
– Arbetsgruppens målsättning är att presentera en rekommendation om en alternativ referensränta i slutet av året. Arbetsgruppen arbetar nu med att definiera en helt ny ränta som uppfyller de krav som ställs på en ränta av detta slag. Hur räntan ska tas fram, vem som ska ansvara för administrationen, hur den ska introduceras är några av frågorna som arbetsgruppen arbetar med. Eftersom Stibor är en ränta som används i väldigt många avtal måste gedigna analyser genomföras för att undersöka vad effekterna blir vid ett eventuellt byte.

Vilka banker ingår i arbetsgruppen?
– Arbetsgruppen består av Stiborbankerna - Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB Bank, SEB och Swedbank. I gruppen ingår även Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och Bankföreningen som observatörer.

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 9