Bankfokus Nr 1, 2020

Bankers olika sätt att stötta företag med finansiering

Bankerna bidrar till företagens finansiering på flera olika sätt, beroende på i vilken situation företaget befinner sig i. Banker kan finansiera företagets kapitalbehov vid långsiktiga investeringar men även hjälpa företaget på kort sikt med att förbättra dess likviditet.

Här är en lista på några av de slags krediter som banker erbjuder. 

Rörelsekrediter
Oftast går det en tid mellan att företaget har levererat till kunden och att kunden betalar. En rörelsekredit eller checkkredit förbättrar företagets likviditet. Till formen liknar rörelsekrediten en kortkredit, och innebär att företaget när som helst kan låna pengar upp till en viss gräns.

I en svag konjunktur är det inte ovanligt att banken stöttar sina företagskunder med utökade rörelsekrediter. Banken kan också ge råd om hur företaget kan krympa sin kostnadskostym eller korta sina kunders betaltider.  

Kontokredit är en kortsiktig rörelsekredit med en löptid på ett år, vars villkor brukar bestämmas årsvis. Banken kan kräva borgen eller företagsinteckning som säkerhet. Vid en företagsinteckning lämnar företaget till exempel varulager, patent eller inventarier som säkerhet.

Förvärvsfinansiering och investeringskredit
När företag behöver investera i exempelvis maskiner, inventarier och byggnader kan en investeringskredit vara ett alternativ. Tillsammans med banken fastställs räntesatsen för krediten och hur återbetalning ska gå till. Beroende på investeringens omfattning avgörs storleken på varje avbetalning, hur ofta man ska amortera och när lånebeloppet ska vara återbetalat. Ränta räknas på aktuellt avbetalningsbelopp och minskar alltså allt eftersom lånet betalas tillbaka. Inteckningslån och reverslån är två olika typer av långsiktiga investeringskrediter.

Fakturafinansiering
Fakturafinansiering, även kallat factoring, är ett sätt för företag att snabbt frigöra kapital ur kundfordringar, för att förbättra likviditeten eller finansiera tillväxt.

Vid fakturabelåning lämnar banken kredit med fakturafordringarna som säkerhet. Vid fakturaköp köper banken i stället fakturorna av företaget, och övertar såväl fordringarna som kreditrisken. Företaget får på så sätt bättre nyckeltal genom att kundfordringar ersätts med kontanter i balansräkningen.

Objektsfinansiering och företagsleasing
Objektsfinansiering innebär att företaget kan låna till en investering i till exempel en fastighet eller maskiner, och sedan använda objektet som säkerhet för lånet. Det ger kunden kreditutrymme vid ytterligare investerings- eller rörelsekreditbehov.  

Leasing är en liknande finansieringsform där företaget slipper binda kapital för att investera. Banken köper den utrustning som företaget har valt ut, varpå företaget hyr den av banken. Nästan all lös egendom kan leasas: företagsbilar, maskiner, IT-utrustning och produktionsutrustning.

Uppstartslån
Nyföretagare med mindre kapitalbehov kan få tillgång till kapital via exempelvis uppstartslån. Lånet är upp till 250 000 kronor med begränsad säkerhet och fast ränterabatt. Lånet riktar sig till företagare som har genomgått rådgivning hos NyföretagarCentrum, en fristående organisation som stöds av lokalt näringsliv. Europeiska Investeringsfonden står som garant för lånen.

Bankgaranti
Förutom direkt finansiering kan banken också stötta genom att lämna garantier. Vid affärer med utlandet kan ett företag behöva övertyga motparten om att det klarar att uppfylla sin del av avtalet  Ett sätt är att använda sig av en bankgaranti. Betalnings-, anbuds-, förskotts- och fullgörandegaranti är några av varianterna. Banken står som garant för att kontraktet följs. Förskottsgaranti ger exempelvis företagets kund rätt att få tillbaka en förskottsbetalning om företaget inte skulle uppfylla sin del av avtalet. Förskott från kunden kan ibland vara en förutsättning för att företaget ska kunna påbörja inköp och produktion.

Remburser
För exportföretag finns risker med att sälja till utländska kunder. Ofta kan ledtiderna mellan beställning, produktion och betalning vara lång. För att underlätta för företag att ändå våga expandera och exportera utomlands erbjuder bankerna, ofta tillsammans med Exportkreditnämnden, olika försäkringslösningar.

En remburs är ett ovillkorligt åtagande från en bank, oftast köparens bank, att betala säljaren då säljaren uppfyller angivna villkor. Remburser passar företag som bedriver handel med politiskt oroliga eller ekonomiskt svaga länder. För importföretag kan en remburs minska risken att betala för felaktiga leveranser. För exportföretag kan rembursen säkra betalningen från köparen.

Remburser kan också utgöra en finansieringsmöjlighet. En importör kan beviljas uppskjuten betalning, men exportören kan ändå få pengar vid leverans genom så kallad diskontering.

Offentliga finansiärer

Det finns flera offentliga finansiärer som ska komplettera marknaden. Dessa har olika inriktningar, såsom att hjälpa till i startfasen av ett företag, eller att stötta vid en exportsatsning.


1. Almi
Almi ägs av bland andra staten och regionerna, och erbjuder lån, affärsutveckling och riskkapital. I vissa fall distribuerar Almi även så kallade checkar från andra aktörer, som Tillväxtverket och Vinnova. Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda.

Almi ska vara ett komplement till exempelvis banker, när företag behöver ytterligare finansiering. Det kan gälla sådant som en marknadssatsning, produktutveckling eller investering i utrustning. Almi erbjuder fyra olika lån; företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering.

För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.


 2. EKN, Exportkreditnämnden
EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Myndigheten kan försäkra risken att ett företag inte får betalt vid exportaffärer. Den försäkrar även bankers utlåning till exportföretag och deras köpare. Exempel på tjänster:

  • Rörelsekreditgaranti till mindre företag där EKN delar risken med kreditgivaren
  • Investeringskrediter för mindre företag där risken delas jämnt med kreditgivaren
  • Garanti för kundfordringar eller fordringsförlust, vilket innebär att företaget får ersättning från EKN om en kund utanför EU och OECD inte betalar
  • Rembursgaranti där EKN delar risken jämnt med banken, vilket innebär att företaget garanteras att få sin betalning

3. SEK, Svensk Exportkredit
Statliga SEK, Svensk Exportkredit, lånar ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. SEK erbjuder exempelvis:

  • Exportlån, för att underlätta för företag som vill etablera sig på nya marknader eller utveckla nya produkter
  • Fakturaköp där SEK köper fakturor utställda till utländska kunder
  • Utlåning till internationella köpare av svenska varor och tjänster

Finansiärer samverkar om kredit till företag

Ofta samverkar olika aktörer på kreditmarknaden för att finansiera ett företag tillsammans med banken. Här är två exempel från verkligheten (källa EKN):

Efter att ha vuxit organiskt står företag X inför sitt nästa steg i sin internationella satsning. Banken kan inte ensam gå in i en så riskfylld finansiering, men en lösning sys ihop där banken finansierar två tredjedelar, medan Almi lånar ut den sista tredjedelen. Exportkreditnämnden, EKN, och EIF, European Investment Fund, täcker 40 procent vardera av risken.

Företag Y ser en potential för sin produkt på den amerikanska marknaden. Chansen att vara med i en marknadsföringskampanj tillsammans med ett stort amerikanskt företag dyker upp, men då behövs kapital. Genom sin bank ansöker företaget om EKN:s rörelsekreditgaranti. EKN tar hälften av bankens risk i affären, vilket ökar företagets kreditutrymme.

 

Foto: Chuttersnap/Unsplash

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 2 0