Bankfokus Nr 1, 2020

Bankfokus Nr 1, 2020

Bankfokus Nr 1, 2020

Coronaviruset innebär inte bara stort mänskligt lidande utan även betydande samhällsekonomiska kostnader. För att minska risken att Sveriges ekonomi hamnar i ett allt för svårt läge krävs kraftfulla åtgärder. Åtgärderna från bland andra Finansinspektionen, Riksbanken och regeringen har varit välavvägda och förstärker bankernas möjligheter att stödja samhällsekonomin genom att upprätthålla kreditförsörjningen till företagen.

Långsiktigt utgör dock även aviserade framtida regleringar (Basel 4) begränsningar för bankernas förmåga att stötta företagen. Effekten på svenska bankers utlåningskapacitet kan bli en åtstramning flera gånger större än den lättnad som Finansinspektionens stödåtgärd att slopa den kontracykliska kapitalbufferten innebär.

I detta nummer av Bankfokus kan du läsa mer om både konsekvenserna av en ogenomtänkt implementering av Basel 4 och om företagens finansieringsmöjligheter.

 

Foto: Luis Melendez/Unsplash, Chuttersnap/Unsplash, Proxyclick Visitor Management System/Unsplash, Simon Caspersen/Unsplash


Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 2 0