Bankfokus Nr 1, 2019

Anmälningsplikt vid emission

Finansinspektionen föreslår i en remiss en rad ändringar i föreskrifterna om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Myndigheten föreslår också föreskrifter om rapportering av minimikravet på nedskrivningsbara skulder.

Ändringarna i tillsynsföreskrifterna syftar till att förbättra kvaliteten i Finansinspektionens tillsyn, tydliggöra kraven på företag under tillsyn och ge marknaden mer jämförbar och rättvisande information om företagens kapitaltäckning. Bland annat föreslås följande:

Anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument
Finansinspektionen anser att en ökad kännedom om planerade emissioner, som påverkar kapitalbasen, för de företag som omfattas av tillsynsföreskrifterna, skulle förbättra myndighetens möjligheter att utöva sin tillsyn. Det föreslås därför att företag i god tid innan en emission av kapitalinstrument, anmäler detta till Finansinspektionen. Anmälan ska bland annat innehålla beskrivning av syftet med emissionen, typ av instrument som ska emitteras och planerat belopp och valuta.

Konsolidering för vissa typer av företag och vid vissa förhållanden
Finansinspektionen föreslår att myndigheten i vissa särskilda fall ska besluta om hur konsolidering av kapital ska gå till. Med konsolidering avses att kapitaltäckningsreglerna tillämpas på ett företag på samma sätt som om företaget tillsammans med ett eller flera andra företag i samma företagsgrupp, utgjorde ett enda företag.

Offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas
De företag som omfattas av tillsynsföreskrifterna är skyldiga att offentliggöra viss information om sin kapitalisering. Finansinspektionen är av uppfattningen att de uppgifter som offentliggörs vanligtvis inte ger allmänheten och andra intressenter tillräcklig information för att få en rättvisande bild av företagets totala kapitalbehov. Finansinspektionen föreslår därför att det i allmänna råd ska ges vägledning om hur företagen bör presentera informationen.

Rapportering av nedskrivningsbara skulder, MREL
Finansinspektionen föreslår också att det införs en helt ny föreskrift om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder, MREL. Enligt EU-regler är kreditinstitut och värdepappersbolag som har vissa typer av verksamhetstillstånd redan idag skyldiga att en gång per år rapportera viss information som berör MREL till Finansinspektionen. Finansinspektionen anser dock att det inte är tillräckligt frekvent för att myndigheten ska kunna utöva tillsyn över att minimikravet uppfylls. Det förslås därför att företagen, i likhet med kapitalbaskravet, ska rapportera MREL-information fyra gånger per år och att det ska göras både på individuell nivå och på gruppnivå.

Ändringarna i tillsynsföreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 juni 2019. Föreskrifterna om rapportering av MREL ska enligt förslaget tillämpas första gången på rapporteringen som avser balansdagen den 30 juni 2019.   

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 9