Om Bankföreningen

Om Bankföreningen

Banker är viktiga för svensk tillväxt och välfärd. Svenska Bankföreningen skapar förutsättningar för banker i Sverige att kunna erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella tjänster till hushåll och företag. En viktig uppgift är att sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd i samhället. Bankföreningen verkar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet.

Bankföreningen är en branschorganisation och företräder medlemsbankerna i frågor av gemensamt intresse. Medlemmar är banker  samt finansbolag och bostadsinstitut (hypoteksbolag) som ingår i bankkoncernerna. Även filialer till utländska banker som är verksamma i Sverige ingår i Bankföreningen.

Se Bankföreningens medlemmar ›

En viktig uppgift för Bankföreningen är att analysera och lämna synpunkter på förslag till lagar och föreskrifter som berör medlemsföretagen. Arbetet bedrivs bland annat i kommittéer där även medlemsföretagens experter ingår. Främst avser det lagstiftningen på det finansiella området, men även skatter, redovisning, konsumentförhållanden, civilrätt, insolvensrätt, penningtvätt och IT-säkerhet omfattas.

En annan uppgift är utvecklingen av bankgemensamma regelverk och standardisering inom områdena betalningar, clearing, säkerhet och IT-infrastruktur.

Som medlemsbank kan man få hjälp med implementeringen av nya regelverk genom tolkning av innebörden, utformning av rapporteringsblanketter och standardvillkor samt utformning av information till kunder och bankpersonal.

Aktivt lobbyarbete

Bankföreningen driver aktivt lobbyarbete om banksektorns viktiga frågor och lyfter fram vilka effekter olika regleringar får för svensk finansmarknad och svensk samhällsekonomi. Diskussioner förs med beslutsfattare i Sverige i riksdagen, regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen och andra relevanta myndigheter samt inom EU genom kontakter i Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen. Bankföreningens handläggare deltar i referensgrupper knutna till olika departement och som sakkunniga eller experter i statliga utredningar och kommittéer.

Bankföreningens vd och berörda medarbetare deltar aktivt i den offentliga debatten, främst genom seminarier och intervjuer i media, för att tala om bankbranschens utmaningar och dess viktiga roll i samhället.

Bankföreningen producerar även statistik, publikationer, flera olika nyhetsbrev och på hemsidan informerar vi löpande om frågor som är aktuella för den finansiella sektorn. Vidare ordnas seminarier och informationsmöten.

Som medlem får man

  • genom Bankföreningens medlemskap i Europeiska Bankföreningen och andra branschorganisationer baserade i Bryssel
  • nytta av dessa organisationers påverkansarbete. Föreningen samverkar också nära med de nordiska och baltiska bankföreningarna.