Lagar & regelverk

Penningtvätt och finansiering av terrorism

År 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen bygger på det internationella arbetet inom FATF (Financial Action Task Force) och EU. I korthet innebär lagen att banken måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför måste banken ha god kunskap om sina kunder och deras affärer. Detta gäller både när en affärsförbindelse inleds, till exempel när ett konto öppnas, och fortlöpande. Detta innebär att kunden alltid måste kunna identifiera sig och besvara de frågor som banken bedömer är nödvändiga för att få god kundkännedom.

År 2015 utökades kontrollkraven för personer i politiskt utsatt ställning, så kallade PEP, till att även omfatta svenska PEP. Ändringen innebär att banken måste kontrollera såväl svenska som utländska personer för att identifiera om dessa utgör PEP.

För att bankerna inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism ska bankerna även göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter, EU:s sanktionslistor.

Förslag till ny penningstvättslag

I maj 2015 antog Europaparlamentet och rådet det fjärde penningtvättsdirektivet som ska vara infört i nationell rätt senast den 26 juni 2017. 2015 års Penningtvätts-utredning lämnade sitt betänkande i januari 2016 med förslag till en ny penningtvättslag som införlivar direktivet i svensk rätt. Utredningen lämnade även förslag till en helt ny lag om registrering av juridiska personers ägar- och kontrollförhållanden.

Förslaget till ny penningtvättslag innehåller bland annat ett utvidgat tillämpningsområden och en utvidgad definition av penningtvätt. I förslaget betonas det riskbaserade förhållningssättet, det vill säga att de åtgärder banken vidtar ska anpassas efter risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det föreslås även nya krav på tillsynsmyndigheterna och nya sanktionsmöjligheter. Regeringen väntas överlämna en lagrådsremiss under december 2016.

I juli 2016 lämnade EU-kommissionen förslag till ändringar i det fjärde penningtvättsdirektivet i syfte att stärka åtgärderna mot finansiering av terrorism. Förslaget innebär bland annat en utvidgning av tillämpningsområdet till att även omfatta växlingsplattformar för virtuella valutor, utökade möjligheter för Finanspolisen att begära information från företagen samt att ett system för bankregister med information om bankkonton. Förslaget behandlas för närvarande inom EU och ett beslut kan väntas i början av nästa år.