Lagar & regelverk

Marknadsföring av krediter

Konsumentkrediter fyller en viktig roll i ett fungerande samhälle. Genom att ta en kredit kan konsumenter fördela utgifter över tid. Även en person utan ett stort sparkapital kan köpa varor och tjänster när behov uppstår och betala tillbaka vid en senare tidpunkt när den egna ekonomin tillåter det.

Kortbetalningar har ökat i betydande grad under senare år. Många konsumenter väljer att koppla en kredit till kortet och får på så sätt ett tryggt betalningsmedel att använda både i fysiska betalningssituationer och vid e-handel. En del återbetalar till exempel vid månadens slut, andra över en längre period.

Lagstiftning och praxis sätter ramar för hur krediter får marknadsföras, ställer krav på kreditprövningar och att marknadens aktörer i övrigt lever upp till krav på god kreditgivningssed.

Hur kreditmarknaden fungerar har uppmärksammats i olika sammanhang under senare år. Regeringen har presenterat en överskuldsättningsstrateg och Finansinspektionen och Konsumentverket har uppmärksammat att vissa aktörer på kreditmarknaden använder sig av säljmetoder som kan leda till att konsumenter tar krediter på ett sätt som inte är övertänkt. Kreditförmedlare har särskilt uppmärksammats.

Det är oroande om förtroendet för kreditmarknaden sjunker i ljuset av de problem som myndigheter och andra pekat på under senare år. Inte minst viktigt är det att enskilda konsumenter inte hamnar i en situation av överskuldsättning. Den som har stora skulder och har tappat kontrollen över sin ekonomi befinner sig i ett svårt och utsatt läge som påverkar hela livssituationen - familj, barn, vänner och arbete - och som det är besvärligt att ta sig ur.

Branschen har ett viktigt ansvar att agera etiskt på kreditmarknaden. Bankföreningen har tillsammans med medlemmarna tagit fram en kod för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden. Därmed tar bankerna och bankernas finansbolag ytterligare steg för att värna konsumenterna och verka för ett ökat förtroende för kreditmarknaden.

Koden syftar till:

  • En väl fungerande konsumentkreditmarknad.
  • Att konsumenterna förstår när de ingår kreditavtalet vad det innebär och vad de har för förpliktelser.
  • Att marknadsföring av konsumentkrediter inte är påträngande. 
  • Att branschen bidrar till att motverka överskuldsättning genom ansvarsfull kreditgivning.