Lagar & regelverk

Finansiell stabilitet

Den senaste globala finansiella krisen visade på behovet av att bredda perspektivet på finansiell stabilitet till att omfatta det finansiella systemet som helhet och systemrisker. Syftet är att minska både kostnaden av finansiella kriser och sannolikheten för att de inträffar.

Den senaste finanskrisen visade både internationellt och i Sverige att det fanns behov av att bredda perspektivet på finansiell stabilitet. Det bredare perspektivet på finansiell stabilitet har i huvudsak två uppgifter. För det första ska det stärka motståndskraften i det finansiella systemet. För det andra ska det motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser. Finansiella obalanser handlar ofta om en ohållbar kredittillväxt och skuldsättning.

Ett nytt ramverk för finansiell stabilitet har därför skapats i Sverige. Ansvaret för att främja finansiell stabilitet delas fortsättningsvis mellan Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Men Finansinspektionen har fått ett särskilt ansvar för makrotillsyn för att stärka motståndskraften och motverka finansiella obalanser. Samtidigt har det skapats ett nytt forum – det finansiella stabilitetsrådet – för att diskutera frågor som berör finansiell stabilitet. Rådet består av Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden.

Nytt ramverk

Finansinspektionen har flera verktyg som de kan använda för sitt nya uppdrag. Det handlar både om kapital- och likviditetskrav för att öka motståndskraften hos bankerna och lånebegränsande åtgärder. Finansinspektionen har redan infört ett flertal åtgärder. De har höjt kapitalkraven, aktiverat den kontracykliska kapitalbufferten, höjt riskvikterna för bolån och infört ett amorteringskrav. Hushållens skuldsättning är nu i fokus och behovet av fler åtgärder diskuteras såsom införandet av ett skuldkvotstak.

Vad gör Bankföreningen?

Bankföreningen deltar aktivt i diskussionen om Finansinspektionens utvidgade mandat för finansiell stabilitet och utformningen av olika verktyg. Bankföreningen vill vara en självklar part i diskussionen som rör finansiell stabilitet och användning av makrotillsynsåtgärder. Vår syn är att Finansinspektionens mandat ska vara begränsat till åtgärder som tar sikte på finansiell stabilitet och att myndigheten generellt sett ska ha stor försiktighet med att genomföra åtgärder.