Bolagsrättsliga frågor

Bolagsrättsliga frågor

Sedan den finansiella krisen 2008 har regelverket för ersättningsfrågor samt intern kontroll och styrning skärpts i flera omgångar. Lagen om bank- och finansieringsrörelser innehåller numera bland annat krav på att bankerna ska ha ett visselblåsarsystem för anställda som vill göra anmälningar, ett tak för rörlig ersättning (bonus) till personer som kan ha en väsentlig inverkan på bankens riskprofil, krav på mångfald i styrelser och vissa begränsningar i antalet uppdrag en ledamot i styrelsen samtidigt får inneha.

Finansinspektionen har utfärdat utfyllande föreskrifter med regler om styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut (FFFS 2014:1). Företagen ska ha oberoende kontrollfunktioner, interna regler, rutiner och processer för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll.

Finansinspektionen har även utfärdat föreskrifter om ersättningspolicy med generella krav på företagens ersättningspolicyer och rörliga ersättningar (FFFS 2011:1). Enligt dem ska företagen anpassa sina ersättningssystem till sina risker, och det finns specifika regler om till exempel resultatbedömning och riskjustering samt uppskjuten rörlig ersättning.

År 2016 lade regeringskansliet fram förslag till ändringar i aktiebolagslagen, som innebär att minst 40 procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. Riksdagen påpekar att det är viktigt att könsfördelningen blir avsevärt jämnare än i dag, men anser att det bör främjas med andra medel än tvingande lagstiftning. Förslaget har ännu inte lett till någon lagstiftning.

Den 1 januari 2020 trädde nya bestämmelser i kraft som innebär att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänktes från 50 000 kr till 25 000 kr. Syftet är att främja företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägra kapitalbehov än i andra sektorer.

Riktlinjer från europeiska myndigheter

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, har utfärdat riktlinjer inom området för ersättningspolicy:

  • riktlinjer för jämförelse av ersättningar, EBA/GL/2014/8 (ersätter EBA/GL/2012/05)
  • riktlinjer för insamling av uppgifter om högavlönade anställda, EBA/GL/2014/7
  • riktlinjer för sund ersättningspolicy, EBA/GL/ 2015/22.

Inom området intern kontroll och styrning har EBA tagit fram riktlinjer/rekommendationer:

  • EBA/GL/2017/11 för intern styrning (ersätter EBA/GL/44), EBA/REC/2017/03 om utkontraktering till molntjänstleverantörer
  • EBA/GL/2019/02 riktlinjer för utkontraktering
  • EBA/GL/2017/12 riktlinjer för lämplighetsprövning (tillsammans med ESMA)

EU-kommissionen har utfärdat delegerade akter inom ersättningsområdet:

  • förordning (EU) nr 604/2014 med tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil
  • förordning (EU) nr 527/2014 med tekniska tillsynsstandarder som specificerar de instrumentklasser som på ett tillbörligt sätt återspeglar institutens kreditkvalitet på löpande basis och är avsedda att användas till rörliga ersättningar.

Det pågår för närvarande ett arbete inom EBA med att ta fram förslag till tekniska standarder med ytterligare kriterier för identifiering ledningsfunktioner med mera.