Lagar & regelverk

Bolagsrättsliga frågor

Sedan den finansiella krisen, 2008, har regelverket för ersättningsfrågor samt intern kontroll och styrning skärpts i flera omgångar. Lagen om bank- och finansieringsrörelser innehåller numera bland annat krav på att bankerna ska ha ett visselblåsarsystem för anställda som vill göra anmälningar, ett tak för rörlig ersättning (bonus) till personer som kan ha en väsentlig inverkan på bankens riskprofil, krav på mångfald i styrelser och vissa begränsningar i antalet uppdrag en ledamot i styrelsen samtidigt får inneha.

Finansinspektionen har utfärdat utfyllande föreskrifter med nya regler om styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut (FFFS 2014:1). Dessa föreskrifter ställer bland annat krav på oberoende kontrollfunktioner, interna regler, rutiner och processer som företagen ska ha för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll.

Finansinspektionen har även utfärdat föreskrifter om ersättningspolicy men generella krav på företagens ersättningspolicyer och rörliga ersättningar (FFFS 2011:1). Dessa föreskrifter innehåller även specifika krav på att företagen ska anpassa sina ersättningssystem till sina risker, till exempel regler om resultatbedömning och riskjustering samt uppskjuten rörlig ersättning.

Vidare har regeringskansliet tagit fram förslag till ändringar i aktiebolagslagen, som innebär att minst 40 procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. Riksdagen, som påpekar att det är viktigt att könsfördelningen blir avsevärt jämnare än i dag, anser att en jämnare könsfördelning bör främjas med andra medel än tvingande lagstiftning.

Riksdagen har därför uppmanat regeringen att verka inom EU för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelning i svenska börsbolags styrelse. Riksdagen har dessutom riktat ytterligare två uppmaningar till regeringen, nämligen att regeringen bör återkomma till riskdagen med lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr samt att regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

Riktlinjer från europeiska myndigheter

Den europeiska bankmyndigheten (EBA) har utfärdat riktlinjer inom området för ersättningspolicy; riktlinjer för jämförelse av ersättningar, EBA/GL/2014/8 (ersätter EBA/GL/2012/05), riktlinjer för insamling av uppgifter om högavlönade anställda, EBA/GL/2014/7 och riktlinjer för sund ersättningspolicy, EBA/GL/ 2015/22.

Kommissionen har även utfärdat en delegerad akt, förordning (EU) nr 604/2014 med tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil.

Inom området intern kontroll och styrning har EBA tagit fram förslag till riktlinjer, EBA/CP/2016/16 om intern styrning vilka ska ersätta EBA/GL/44 och EBA/CP/2017/06 om outsourcing till molntjänstleverantörer. EBA har tillsammans med de övriga europeiska myndigheterna för värdepappers- och försäkringsområdet (Esma och Eiopa) tagit fram förslag till riktlinjer för lämplighetsprövning, EBA/CP/2016/17.