Lagar & regelverk

Bankbyte

Från den 1 juni 2017 gäller nya bestämmelser i betaltjänstlagen och i Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2017:1 som innebär att alla betaltjänstleverantörer ska ha rutiner för byte av betalkonto inom Sverige. Genom lagändringen genomförs EU:s betalkontodirektiv.

I många EU-länder är det svårt och tidskrävande att byta bank. I Sverige finns däremot sedan länge en väl inarbetad bankbytesrutin. Under fliken För bankkunder kan du läsa mer om den svenska bankbytesrutinen. Ofta tar ett bankbyte i Sverige bara 3-5 dagar och det förekommer få klagomål. Detta konstaterade också regeringen i sin proposition. Istället för att bestämma att svenska banker skulle anpassa sig till den krångligare och långsammare EU-rutinen i betalkontodirektivet beslutades att Sverige skulle använda sig av ett undantag i EU-regleringen och behålla den svenska bankbytesrutinen.

En nyhet när bankbytesrutinen förs in i lagstiftning är att en bank kan bli skadeståndsskyldig för skada som uppstår som en direkt följd av att banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt de rutiner och tidsgränser som gäller för bytet av betalkonto. Det finns olika undantag från denna rätt, bl.a. vid osedvanliga och oförutsedda händelser (force majeure). Givetvis måste också kunden ha givit rätt uppgifter när bankbytet initierades och ha följt de instruktioner som givits. Uppstår en tvist kan han eller hon vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) efter att först ha tagit upp frågan med bankens klagomålsansvarige.

Bankföreningens anser

Bankföreningen har drivit frågan om att svenska bankkunder lika smidigt som tidigare ska kunna byta bank. Det är positivt att den nya lagstiftningen möjliggör detta. Lagstiftningen avser byte av betalkonto. Bankföreningens bankbytesrutin är mer omfattande och avser även andra tjänster.